SFS 2014:172 Förordning om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

140172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1185) med
instruktion för Statens museer för världskultur;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1185) med instruk-

tion för Statens museer för världskultur

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 7�9 §§ ska sättas närmast före 5�7 §§, rub-

riken närmast före 10 § ska sättas närmast före 8 §, rubriken närmast före 11 §
ska sättas närmast före 9 §, och rubriken närmast efter 11 § ska sättas närmast
före 11 §,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 3 b och 3 c §§.

3 §

1

Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och utveckla de samlingar som

anförtrotts myndigheten,

2. göra samlingarna tillgängliga för allmänheten och i det syftet bedriva ut-

ställningsverksamhet, pedagogisk verksamhet och annan förmedlingsverk-
samhet,

3. genom kunskapsuppbyggnad och samarbeten med olika aktörer främja

och berika samhällsdebatten inom sitt verksamhetsområde,

4. samverka nationellt och internationellt med museer och andra aktörer,

däribland det civila samhällets organisationer, för att nå största möjliga geo-
grafiska spridning och förankring,

5. använda ny teknik för att utveckla alla delar av verksamheten, och
6. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra,

exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verk-
samhetsområde.

3 b §

Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till

Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rappor-
tering som behövs.

3 c §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet

och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vil-
ken rapportering som behövs.

1 Senaste lydelse 2010:192.

SFS 2014:172

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

2

SFS 2014:172

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)