SFS 2014:173 Förordning om ändring i förordningen (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar

140173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1187) med
instruktion för Riksutställningar;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1187) med instruktion

för Riksutställningar ska införas en ny paragraf, 3 a §, samt närmast före 3 a §
en ny rubrik av följande lydelse.

Samverkan

3 a §

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska

omfatta det civila samhällets organisationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:173

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014