SFS 2014:174 Förordning om ändring i förordningen (2007:1188) med instruktion för Statens konstråd

140174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1188) med
instruktion för Statens konstråd;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1188) med instruktion

för Statens konstråd ska införas två nya paragrafer, 2 b och 3 a §§, samt
närmast före 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 b §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet

och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om
vilken rapportering som behövs.

Samverkan

3 a §

Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och institutio-

ner, det civila samhällets organisationer och andra aktörer som bedriver verk-
samhet av betydelse för konstområdets utveckling.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:174

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014