SFS 2014:175 Förordning om ändring i förordningen (2007:1193) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor

140175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1193) med
instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1193) med instruktion

för Nämnden för hemslöjdsfrågor ska införas två nya paragrafer, 2 b och
2 c §§, samt närmast före 2 c § en ny rubrik av följande lydelse.

2 b §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet

och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om
vilken rapportering som behövs.

Samverkan

2 c §

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska

omfatta det civila samhällets organisationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:175

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014