SFS 2014:179 Förordning om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

140179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1199) med
instruktion för Konstnärsnämnden;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1199) med instruk-

tion för Konstnärsnämnden

dels att 2 b § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet

och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om
vilken rapportering som behövs.

2 b §

1

Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter, institutioner,

det civila samhällets organisationer och andra aktörer som bedriver verksam-
het av betydelse för konstnärernas villkor.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:1006.

SFS 2014:179

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014