SFS 2014:180 Förordning om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

140180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1593) med
instruktion för Riksarkivet;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1593) med instruktion

för Riksarkivet ska införas två nya paragrafer, 14 a och 15 a §§, samt närmast
före 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.

14 a §

Riksarkivet ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och

rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken
rapportering som behövs.

Samverkan

15 a §

Riksarkivets samverkan med myndigheter och andra aktörer ska

omfatta det civila samhällets organisationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:180

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014