SFS 2014:181 Förordning om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier

140181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:769) med
instruktion för Myndigheten för tillgängliga
medier;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:769) med instruk-

tion för Myndigheten för tillgängliga medier

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 4 a och 5 a §§,

samt närmast före 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 §

1

Myndigheten ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn-

perspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i
sin verksamhet.

4 a §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet

och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om
vilken rapportering som behövs.

Samverkan

5 a §

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska

omfatta det civila samhällets organisationer. Myndigheten ska även sträva
efter att samverka med relevanta internationella aktörer.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2014:181

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014