SFS 2014:182 Förordning om ändring i förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk

140182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1922) med
instruktion för Statens musikverk;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1922) med instruk-

tion för Statens musikverk

dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, av

följande lydelse.

3 a §

Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till

Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rappor-
tering som behövs.

3 b §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet

och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om
vilken rapportering som behövs.

5 §

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska

omfatta det civila samhällets organisationer.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:182

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014