SFS 2014:183 Förordning om ändring i förordningen (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd

140183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1923) med
instruktion för Statens medieråd;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2010:1923) med instruktion

för Statens medieråd ska införas en ny paragraf, 3 a §, samt närmast före 3 a §
en ny rubrik av följande lydelse.

Samverkan

3 a §

Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och aktörer,

däribland det civila samhällets organisationer, i syfte att stärka barn och unga
som medvetna medieanvändare och skydda dem mot skadlig mediepåverkan.

Myndigheten ska särskilt samverka med Myndigheten för radio och tv,

Presstödsnämnden, Myndigheten för tillgängliga medier och Nordiskt infor-
mationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) vid
Göteborgs universitet i uppgiften att följa medieutvecklingen när det gäller
barn och unga.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:183

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014