SFS 2014:184 Förordning om ändring i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design

140184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:71) med
instruktion för Statens centrum för arkitektur och
design;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:71) med instruktion

för Statens centrum för arkitektur och design

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 4 a och 4 b §§, av

följande lydelse.

2 §

Myndigheten ska särskilt

1. samverka på nationell, regional och lokal nivå med andra berörda

myndigheter, museer och enskilda aktörer, däribland det civila samhällets
organisationer,

2. bidra till kunskapen om en hållbar samhällsutveckling,
3. följa utvecklingen av arkitektur, form och design och verka för ökad

kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis univer-
sitet och högskolor, och

4. förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.

4 a §

Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till

Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rappor-
tering som behövs.

4 b §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet

och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om
vilken rapportering som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:184

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014