SFS 2014:185 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

140185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)2

dels att 3 a kap. 1�4, 8, 8 a och 11 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 a kap. 1 § ska utgå,
dels att nuvarande 8 kap. 10 c�10 j §§ ska betecknas 8 kap. 10 d�10 k §§,
dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 3 a kap. 6, 7�7 b och 9 §§, 4 kap.

7 b, 9, 10, 16 a�18 och 23 §§, 5 kap. 3, 4 och 11 §§, 6 kap. 12 § och 7 kap.
1 b�3, 7, 10, 14 och 15 a §§ samt rubriken närmast före 4 kap. 9 § ska ha föl-
jande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 8 kap. 10 c�10 e §§ ska sättas närmast före

8 kap. 10 d, 10 e respektive 10 f §,

dels att det i förordningen ska införas åtta nya paragrafer, 1 kap. 6 §, 3 a

kap. 6 a §, 4 kap. 19 c�g §§ och 8 kap. 10 c § och närmast före 8 kap. 10 c §
en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

4 §

3

Med EES-stat avses i denna förordning en stat som omfattas av avtalet

om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Med EES-medborgare avses en utlänning som är medborgare i en EES-

stat. När det gäller familjeanknytning avses dock även sådana svenska med-
borgare som anges i 3 a kap. 2 § andra stycket utlänningslagen (2005:716),
såvida inte något annat framgår av denna förordning.

6 §

Med rörlighetsdirektivet avses i denna förordning Europaparlamentets

och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla
sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68
och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/
EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158,
30.4.2004, s. 77, Celex 32004L0038) och Europaparlamentets och rådets direktiv
2011/51/EU av den 11 maj 2011 om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG i syfte att
utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd
(EUT L 132, 19.5.2011, s. 1, Celex 32011L0051).

2 Senaste lydelse av
3 a kap. 1 § 2011:408

3 a kap. 8 § 2007:147

3 a kap. 2 § 2011:408

3 a kap. 8 a § 2007:147

3 a kap. 3 § 2011:408

3 a kap. 11 § 2006:262

3 a kap. 4 § 2011:408

rubriken närmast före 3 a kap. 1 § 2006:262.

3 Senaste lydelse 2006:262.

SFS 2014:185

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

2

SFS 2014:185

och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom
medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68
och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG,
73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/
EEG

4.

2 kap.

1 §

5

En utlänning som har permanent uppehållstillstånd eller som har bevil-

jats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfäl-
ligt skydd med stöd av 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) be-
höver inte ha pass vid vistelse i Sverige. Detsamma gäller för en utlänning
som kan beviljas eller har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § eller
12 kap. 16 b § utlänningslagen om han eller hon inte har någon handling som
gäller som pass och saknar möjlighet att inom rimlig tid skaffa en sådan hand-
ling.

En utlänning under sexton år behöver inte ha eget pass för inresa eller vis-

telse i Sverige, om han eller hon följer med en vuxen person vars pass inne-
håller de uppgifter som behövs för att fastställa barnets identitet.

3 kap.

1 §

6

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 8 a och 10 §§ utlänningslagen

(2005:716) är nedan angivna utlänningar undantagna från kravet på visering.

1. Den som innehar ett med ⬝British passport⬝ betecknat hemlandspass

eller ett av behörig myndighet utfärdat identitetskort, där medborgarskapet är
angivet som ⬝British National Overseas⬝ (BNO) och som gäller för inresa i
Storbritannien.

2. Medborgare i Schweiz, om de har hemlandspass eller ett identitetskort

som är utfärdat av en behörig myndighet i hemlandet och utvisar medborgar-
skap eller om de finns upptagna i ett kollektivpass som har utfärdats av en be-
hörig myndighet i hemlandet.

3. Innehavare av resedokument som har utfärdats i enlighet med konventio-

nen den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning (S� 1954:55)
eller konventionen den 23 november 1957 angående flyktingar som är sjömän
(S� 1959:16) och som har utfärdats av en svensk myndighet eller av en myn-
dighet i en stat som tillträtt och i förhållande till Sverige tillämpar den euro-
peiska överenskommelsen den 20 april 1959 om avskaffande av viserings-
tvång för flyktingar (S� 1960:75).

4. Flyktingar eller statslösa personer som är upptagna i ett kollektivpass

som har utfärdats dels av en myndighet i ett land som har tillträtt och i förhål-
lande till Sverige tillämpar artikel 13 i den europeiska överenskommelsen den
16 december 1961 om ungdomars resor på kollektivpass (S� 1968:16), dels
enligt överenskommelsen och den av Sverige avgivna deklarationen över
nämnda artikel.

4 EUT L 158, 30.4.2004, s. 77 (Celex 32004L0038).

5 Senaste lydelse 2013:654. �ndringen innebär att första stycket upphävs.

6 Senaste lydelse 2013:560.

background image

3

SFS 2014:185

5. De som innehar Förenta nationernas ⬝laissez passer⬝ och ett intyg om att

de färdas i tjänsten som är utfärdat av FN eller något av dess fackorgan eller
underordnade organ.

6. De som innehar Europeiska gemenskapernas ⬝laissez passer⬝.
7. Innehavare av vatikanpass.
8. Medborgare i Bolivia, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Makedo-

nien (tidigare jugoslaviska republiken Makedonien), Peru, Thailand eller Tur-
kiet som har diplomatpass eller tjänstepass samt medborgare i Marocko och
Tunisien som har diplomatpass.

9. Besättningsmän i tjänst på luftfartyg som innehar ett flygcertifikat eller

ett certifikat för flygbesättning, så länge som de inte lämnar

� flygplatsen för mellanlandningen,
� flygplatsen på bestämmelseorten,
� den kommun där flygplatsen ligger, eller
� flygplatsen annat än för att bege sig till en annan flygplats på en

Schengenstats territorium.

10. Besättningsmän på fartyg som finns upptagna på besättningslistan för

fartyget och som har en giltig sjöfartsbok eller identitetshandlingar för sjö-
män, så länge de endast tillfälligt lämnar sitt fartyg och uppehåller sig i den
tätort som finns närmast den hamn där fartyget ligger.

11. Utlänningar som avses i 8 § eller 4 kap. 6 §.
12. Personal tillhörande en främmande stats militära styrka som innehar en

militär identitetshandling och som besöker Sverige inom ramen för internatio-
nellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av
avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska för-
draget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras
styrkor (S� 1997:51).

13. Utlänningar som är under 18 år och som är bosatta i en EES-stat men

inte EES-medborgare om

a) vistelsen i Sverige avser ett kort besök som deltagare i en skolresa,
b) deltagarna i skolresan följs åt av en lärare som har en lista över delta-

garna upprättad i enlighet med bilagan till rådets beslut om gemensam åtgärd
den 30 november 1994, och

c) utlänningarna innehar en handling som gäller som pass vid inresa i

Sverige eller deltagarlistan innehåller de uppgifter som anges i artikel 2 i rå-
dets beslut.

Ytterligare undantag från viseringskravet finns i rådets förordning (EG) nr

539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje
länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre
gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är un-
dantagna från detta krav.

3 a kap.

6 §

7

Om en EES-medborgare har permanent uppehållsrätt enligt 5 §, ska

även hans eller hennes familjemedlem enligt 3 a kap. 2 § första stycket utlän-
ningslagen (2005:716) ha permanent uppehållsrätt.

Om EES-medborgaren avlider medan han eller hon fortfarande är verksam

som arbetstagare eller egen företagare men innan han eller hon har permanent

7 Senaste lydelse 2006:262.

background image

4

SFS 2014:185

uppehållsrätt ska familjemedlemmen som har vistats tillsammans med arbets-
tagaren eller den egna företagaren ha permanent uppehållsrätt, om

1. arbetstagaren eller den egna företagaren vid sin död har vistats i Sverige

i mer än två på varandra följande år, eller

2. hans eller hennes död var följden av en arbetsskada.

6 a §

En sådan familjemedlem som avses i 3 a kap. 5 b § utlänningslagen

(2005:716) och som uppfyller villkoren i den bestämmelsen har, utöver vad
som följer av 6 § andra stycket, permanent uppehållsrätt efter laglig vistelse i
Sverige utan avbrott under minst fem år. �ven en sådan familjemedlem som
avses i 3 a kap. 5 d § utlänningslagen och som uppfyller villkoren i den be-
stämmelsen har permanent uppehållsrätt efter laglig vistelse i Sverige utan
avbrott under minst fem år.

7 §

8

Migrationsverket utfärdar intyg om inlämnad ansökan om uppehålls-

kort till en utlänning som har ansökt om sådant kort.

Intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort ska utfärdas omedelbart.

Uppehållskort och permanent uppehållskort enligt 3 a kap. 12 a § utlän-
ningslagen (2005:716) ska utfärdas senast sex månader efter ansökan om så-
dant kort. Intyg om permanent uppehållsrätt enligt 3 a kap. 12 a § utlän-
ningslagen ska utfärdas snarast möjligt.

7 a §

9

Ett uppehållskort enligt 3 a kap. 12 a § 2 utlänningslagen (2005:716)

ska gälla i fem år från dagen för utfärdandet eller under den beräknade vistel-
setiden för den person som uppehållsrätten härleds från om denna inte över-
stiger fem år.

Vistas innehavare av ett sådant uppehållskort som avses i första stycket

utanför Sverige längre tid än sex månader per år, förlorar uppehållskortet sin
giltighet.

Giltigheten påverkas dock inte av att innehavaren vistas utanför Sverige

längre tid om

� vistelsen inte överstiger tolv månader i följd och orsakas av graviditet

och förlossning, allvarlig sjukdom, studier, yrkesutbildning, utstationering på
grund av arbete eller andra särskilda skäl, eller

� vistelsen är orsakad av obligatorisk militärtjänstgöring.

7 b §

10

En ansökan om permanent uppehållskort ska lämnas in till Migra-

tionsverket innan giltigheten av ett uppehållskort enligt 3 a kap. 12 a § 2 ut-
länningslagen (2005:716) löper ut.

Migrationsverket ska utan särskild ansökan förnya ett permanent uppe-

hållskort vart tionde år.

Ett permanent uppehållskort förlorar sin giltighet om innehavaren vistas

utanför Sverige under två på varandra följande år.

9 §

11

I samband med utfärdande av uppehållskort får Migrationsverket

kräva att sökanden visar upp

8 Senaste lydelse 2006:262.

9 Senaste lydelse 2007:147.

10 Senaste lydelse 2007:147.

11 Senaste lydelse 2006:262.

background image

5

SFS 2014:185

1. ett giltigt pass,
2. handlingar som styrker familjeanknytningen till EES-medborgaren,
3. handlingar som styrker att den EES-medborgare som uppehållsrätten

härleds från har uppehållsrätt i Sverige eller är en svensk medborgare som
återvänder till Sverige efter att ha utnyttjat sin rätt till fri rörlighet enligt rör-
lighetsdirektivet,

4. vid sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket 2 och

3 utlänningslagen (2005:716), handlingar som styrker att sökanden är bero-
ende av EES-medborgaren eller hans eller hennes make eller sambo för sin
försörjning, om detta är en förutsättning för sökandens uppehållsrätt, och

5. vid sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket 4 ut-

länningslagen, handlingar som utfärdats av en behörig myndighet i ursprungs-
landet eller i det land från vilket sökanden anländer som styrker att sökanden
är beroende av EES-medborgaren för sin försörjning eller ingår i EES-med-
borgarens hushåll, eller handlingar som styrker att det finns allvarliga hälso-
skäl som absolut kräver att EES-medborgaren ger sökanden personlig om-
vårdnad.

I samband med utfärdande av uppehållskort till en sådan familjemedlem till

en EES-medborgare som avses i 3 a kap. 2 § andra stycket utlänningslagen får
Migrationsverket även kräva att sökanden visar upp handlingar som styrker
att sökanden har följt med eller anslutit sig till den svenska medborgaren när
den svenska medborgaren utnyttjat sin rätt till fri rörlighet enligt rörlighets-
direktivet.

4 kap.

7 b §

12

En ansökan om uppehållstillstånd ska kunna bifallas om ansökan

görs av en utlänning som har uppehållstillstånd för forskning beviljat i en
annan EU-stat, även om utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan görs
eller när den prövas. Detsamma gäller för en ansökan som görs av make,
sambo eller barn under 18 år till en sådan utlänning eller barn under 18 år till
hans eller hennes make eller sambo.

Uppehållstillstånd för medborgare i Schweiz och för utlänningar som
har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat

9 §

13

Uppehållstillstånd ska beviljas en utlänning som visar upp ett giltigt

pass eller identitetskort och som är medborgare i Schweiz eller har ställning
som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och inte enligt 2 kap. 8 b § utlän-
ningslagen (2005:716) är undantagen från kravet på uppehållstillstånd, om
han eller hon

1. är arbetstagare som har ett anställningsbevis eller egen företagare som

genom en handling kan visa att han eller hon är egen företagare,

2. tillhandahåller eller tar emot tjänster och kan styrka detta genom en

handling,

3. är egen företagare som har upphört med sin verksamhet om han eller hon

12 Senaste lydelse 2008:294.

13 Senaste lydelse 2006:262.

background image

6

SFS 2014:185

� har uppnått 65 års ålder när han eller hon upphör med sin verksamhet, be-

drivit sin verksamhet i Sverige under de närmast föregående tolv månaderna
och varit bosatt i Sverige i tre år, eller

� slutar sin verksamhet på grund av en bestående arbetsoförmåga och utan

avbrott har bott i Sverige under minst två år, eller

� slutar sin verksamhet på grund av arbetsoförmåga som är en följd av en

arbetsskada som berättigar till pension som helt eller delvis betalas av en
svensk institution, eller

� efter tre års oavbruten verksamhet och bosättning i Sverige har fortsatt

sin verksamhet i en annan EES-stat eller Schweiz och behållit sin bostad i
Sverige till vilken han eller hon återvänt minst en gång i veckan,

4. är egen företagare för vilken tredje punkten inte gäller och pensionerade

arbetstagare för vilka kommissionens förordning (EEG) nr 1251/70 av den 29
juni 1970 om arbetstagares rätt att stanna kvar inom en medlemsstats territo-
rium efter att ha varit anställda där inte gäller, om han eller hon får en pension
som är tillräcklig för uppehället och, om han eller hon inte omfattas eller
kommer att omfattas av den svenska socialförsäkringen, har en heltäckande
sjukförsäkring som gäller i Sverige,

5. är studerande som är inskriven vid en erkänd utbildningsanstalt och för-

säkrar att han eller hon har tillräckliga egna medel för sin försörjning samt,
om han eller hon inte omfattas eller kommer att omfattas av den svenska
socialförsäkringen, har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige,
eller

6. om han eller hon har tillräckliga medel för sin försörjning och, om han

eller hon inte omfattas eller kommer att omfattas av den svenska socialförsäk-
ringen, har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige.

Rätten för en egen företagare att efter avslutad verksamhet få uppehållstill-

stånd enligt tredje punkten påverkas inte, om han eller hon vistas utanför
Sverige högst tre månader om året eller om han eller hon lämnar Sverige för
att göra militärtjänst. Rätten påverkas inte heller av att en företagare efter av-
slutad verksamhet under högst två år vistas utomlands.

10 §

14

Uppehållstillstånd ska beviljas för

1. fem år för sådana arbetstagare och egna företagare som avses i 9 § första

stycket 1, 3 och 4, om anställningstiden överstiger tre månader men understi-
ger tolv månader får dock uppehållstillstånd beviljas för den tid anställningen
varar,

2. den tid som tjänsten utförs i de fall som avses i 9 § första stycket 2,
3. den tid som utbildningen varar i de fall som avses i 9 § första stycket 5,

om utbildningen pågår längre än ett år, får dock uppehållstillstånd beviljas för
ett år i taget, eller

4. fem år för sådana utlänningar som avses i 9 § första stycket 6.
Uppehållstillstånden som avses i 9 § första stycket 4 och 6 får omprövas

efter de första två årens bosättning. När uppehållstillståndet för en utlänning
som avses i 9 § första stycket 1 första gången förnyas får tillståndstiden be-
gränsas om arbetstagaren varit ofrivilligt arbetslös längre än tolv månader i
följd. Tillståndstiden får dock inte bli kortare än tolv månader.

14 Senaste lydelse 2006:262.

background image

7

SFS 2014:185

16 a §

15

En utlänning som på ett sätt som avses i 3 a kap. 2 § första stycket

utlänningslagen (2005:716) är familjemedlem till en utlänning som har ställ-
ning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat ska beviljas uppehållstillstånd
under förutsättning att den varaktigt bosatta som utlänningen har anknytning
till uppfyller något av villkoren i 9 § första stycket. Uppehållstillstånd ska be-
viljas i samma omfattning som för den varaktigt bosatta som utlänningen har
anknytning till.

17 §

16

En ansökan om uppehållstillstånd ska kunna bifallas om ansökan

görs av en EES-medborgare, en medborgare i Schweiz eller en utlänning som
har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat, även om han eller hon
befinner sig i Sverige eller om ansökan prövas när han eller hon befinner sig i
Sverige.

Detsamma gäller för en ansökan som görs av en sådan familjemedlem till

en EES-medborgare som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) eller
av en utlänning som på ett sätt som avses i 3 a kap. 2 § första stycket utlän-
ningslagen är familjemedlem till en schweizisk medborgare eller en utlänning
som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat.

Första stycket tillämpas även på en ansökan om uppehållstillstånd enligt

7 §. En sådan ansökan kan för utlänningens räkning göras av dennes arbets-
givare, som ska intyga de förhållanden som ligger till grund för ansökan.

18 §

17

Uppehållstillstånd får återkallas för en sådan utlänning som avses i

9 § första stycket och som grundar sin rätt till vistelse här på avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å
andra sidan om fri rörlighet för personer, om utlänningen inte försörjer sig
eller annars saknar egna medel för sitt uppehälle här. Detsamma gäller en ut-
länning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och som be-
viljats uppehållstillstånd här. Detta gäller utöver vad som föreskrivs i 7 kap.
1�6 §§ utlänningslagen (2005:716).

Uppehållstillstånd för en utlänning som på ett sätt som avses i 3 a kap. 2 §

första stycket utlänningslagen är familjemedlem till en medborgare i Schweiz
eller en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat
får återkallas, om anknytningen till medborgaren i Schweiz eller till den var-
aktigt bosatta bryts och familjemedlemmen inte har rätt att stanna i Sverige på
någon annan grund.

En arbetstagare som avses i 9 § första stycket 1 ska inte få sitt uppehållstill-

stånd återkallat enbart därför att han eller hon antingen inte längre är anställd
på grund av att han eller hon är tillfälligt oförmögen att arbeta på grund av
sjukdom eller olycksfall, eller han eller hon är ofrivilligt arbetslös och detta
bekräftas av Arbetsförmedlingen.

19 c §

I ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta som utfärdas för en

utlänning som har flyktingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 § eller alternativ
skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3 a § första stycket utlänningslagen
(2005:716), ska följande anmärkning föras in: Internationellt skydd beviljat
av Sverige den [datum].

15 Senaste lydelse 2006:262.

16 Senaste lydelse 2006:262.

17 Senaste lydelse 2007:929.

background image

8

SFS 2014:185

19 d §

Innan Migrationsverket utfärdar ett EU-uppehållstillstånd för varak-

tigt bosatta för en utlänning som har ett sådant tillstånd utfärdat av en annan
EU-stat, vilket innehåller en anmärkning om internationellt skydd, ska Migra-
tionsverket ställa en förfrågan till den stat som nämns i anmärkningen för att
kontrollera om utlänningen fortfarande har internationellt skydd. Om utlän-
ningen fortfarande har sådant skydd, ska Migrationsverket föra in samma an-
märkning i det EU-uppehållstillstånd som Migrationsverket utfärdar.

Om Migrationsverket får en sådan förfrågan som avses i första stycket från

en annan EU-stat, ska Migrationsverket besvara den senast inom en månad.

19 e §

Om Sverige övertar ansvaret för det internationella skyddet av en ut-

länning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige, ska Migrationsverket
senast inom tre månader ändra anmärkningen om internationellt skydd i EU-
uppehållstillståndet för varaktigt bosatta i enlighet med detta.

19 f §

Om Sverige övertar ansvaret för det internationella skyddet av en ut-

länning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat, ska Migra-
tionsverket begära hos den stat som utfärdat EU-uppehållstillståndet för var-
aktigt bosatta att denna ändrar anmärkningen i EU-uppehållstillståndet i en-
lighet med detta.

Om Migrationsverket får en sådan begäran som avses i första stycket från

en annan EU-stat, ska Migrationsverket ändra anmärkningen i EU-uppehålls-
tillståndet för varaktigt bosatta senast inom tre månader.

19 g §

Om en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan

EU-stat beviljas flyktingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 § eller alternativ
skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3 a § första stycket utlänningslagen
(2005:716), ska Migrationsverket begära att den staten för in en sådan an-
märkning som avses i 19 c § i EU-uppehållstillståndet för varaktigt bosatta.

Om Migrationsverket får en sådan begäran som avses i första stycket från

en annan EU-stat, ska Migrationsverket föra in anmärkningen i EU-uppe-
hållstillståndet för varaktigt bosatta senast inom tre månader.

23 §

18

Tidsbegränsade uppehållstillstånd får inte beviljas för längre tid än

utlänningens pass gäller, om inte

1. utlänningen är medborgare i Schweiz,
2. utlänningen är en sådan anhörig till en schweizisk medborgare som av-

ses i 16 §,

3. utlänningen har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat,
4. utlänningen är en sådan anhörig till en utlänning som har ställning som

varaktigt bosatt i en annan EU-stat som avses i 16 a §, eller

5. det annars finns särskilda skäl.

5 kap.

3 §

19

Den som med stöd av 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen

(2005:716) har haft arbetstillstånd och som, sedan anställningen upphört men

18 Senaste lydelse 2006:262.

19 Senaste lydelse 2008:895.

background image

9

SFS 2014:185

inom giltighetstiden för tillståndet, ansöker om nytt arbetstillstånd behöver
inte ha arbetstillstånd för tiden till dess tillståndsfrågan har avgjorts.

Den som har haft arbetstillstånd för en tid av minst sex månader och som

inom giltighetstiden för tillståndet ansöker om förlängning, behöver inte ha
arbetstillstånd för tiden till dess tillståndsfrågan har avgjorts eller, om beslut
om utvisning meddelas, till dess utvisningsbeslutet har fått laga kraft.

Har en utlännings arbetstillstånd återkallats och har samtidigt beslut med-

delats om utvisning enligt 8 kap. 6 eller 10 § utlänningslagen (2005:716), är
utlänningen undantagen från kravet på arbetstillstånd till dess utvisningsbe-
slutet har fått laga kraft.

4 §

20

Den som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och åberopat skäl

enligt 4 kap. 1, 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) är undantagen från
skyldigheten att ha arbetstillstånd. Undantaget gäller dock inte

1. en utlänning som saknar identitetshandlingar, om inte utlänningen med-

verkar till att klarlägga sin identitet,

2. om det är sannolikt att utlänningen kommer att överföras enligt rådets

förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och meka-
nismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en
asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat
(Dublinförordningen), eller

3. om det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas med omedelbar

verkställighet enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen.

Undantaget gäller fram till dess att utlänningen lämnar landet eller ett be-

slut om att bevilja honom eller henne uppehållstillstånd har fått laga kraft.
Undantaget upphör dock att gälla om en utlänning inte medverkar till verk-
ställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft.

Migrationsverket utfärdar särskilt bevis om undantag från skyldigheten att

ha arbetstillstånd.

11 §

Bestämmelserna om arbetstillstånd i 2 kap. 7 och 8 c §§ utlänningsla-

gen (2005:716) och bestämmelserna i detta kapitel gäller i tillämpliga delar
även för främmande länders diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära
tjänstemän som är anställda i Sverige samt deras familjer och betjäning.

Kravet på arbetstillstånd gäller dock inte för anställning vid främmande

länders beskickningar eller konsulat eller om detta följer av en överenskom-
melse med något annat land.

6 kap.

12 §

Polismyndigheten ska underrätta Rikspolisstyrelsen om en utlänning

som avses i 8 kap. 2 § 5 utlänningslagen (2005:716) tillåtits resa in i Sverige.
Rikspolisstyrelsen ska underrätta övriga Schengenstater.

20 Senaste lydelse 2010:607.

background image

10

SFS 2014:185

7 kap.

1 b §

21

En arbetsgivare som anställer en utlänning som avses i 6 kap. 13 a §

ska senast månaden efter den kalendermånad då anställningen påbörjades
underrätta Skatteverket om anställningen.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om när och på vilket sätt un-

derrättelse ska göras och om vad underrättelsen ska innehålla.

Första stycket gäller inte vid anställning av en utlänning som har ställning

som varaktigt bosatt här enligt 5 a kap. utlänningslagen (2005:716) eller i en
annan EU-stat.

2 §

En polismyndighet ska omedelbart underrätta Migrationsverket om det

uppkommit en fråga om avvisning eller utvisning som ska prövas av Migra-
tionsverket.

Om en polismyndighet har meddelat ett beslut om avvisning, ska Migra-

tionsverket underrättas.

3 §

22

När en polismyndighet har verkställt ett beslut om avvisning eller om

utvisning enligt 8 kap. 6 eller 10 § utlänningslagen (2005:716), ska Migra-
tionsverket och, om beslutet gäller en i Sverige folkbokförd person, Skatte-
verket omedelbart underrättas om det. Om beslutet var förenat med förbud för
utlänningen att återvända till Sverige, ska polismyndigheten även underrätta
Rikspolisstyrelsen.

När en polismyndighet har verkställt ett beslut om utvisning enligt 8 a kap.

1 eller 5 § utlänningslagen, ska polismyndigheten underrätta Rikspolisstyrel-
sen, Migrationsverket och, om beslutet gäller en i Sverige folkbokförd person,
Skatteverket.

7 §

23

Migrationsverket ska underrätta Rikspolisstyrelsen om ett särskilt till-

stånd enligt 8 kap. 25 § eller 8 a kap. 9 § utlänningslagen (2005:716) medde-
las.

10 §

Om det uppkommer en fråga om utvisning enligt 8 a kap. 1 eller 5 §

utlänningslagen (2005:716) av en utlänning ska

1. domstolen inhämta yttrande från Migrationsverket, om det kan antas att

det finns hinder mot verkställighet av en utvisning,

2. Migrationsverket på begäran av domstolen, åklagaren eller Kriminalvår-

den lämna upplysningar om vad som framkommit om utlänningens familje-
förhållanden i ett ärende enligt utlänningslagen hos Migrationsverket.

14 §

Om ett beslut om utvisning enligt 8 a kap. 1 eller 5 § utlänningslagen

(2005:716) har verkställts i anslutning till att verkställigheten av ett fängelse-
straff som utlänningen har dömts till har överflyttats till Danmark, Finland,
Island eller Norge, ska Kriminalvården se till att Rikspolisstyrelsen, Skatte-
verket, Migrationsverket och polismyndigheten underrättas om det.

21 Senaste lydelse 2013:641.

22 Senaste lydelse 2013:810.

23 Senaste lydelse 2013:654.

background image

11

SFS 2014:185

15 a §

24

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har rätt att hos Migra-

tionsverket ta del av följande uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. bevis om uppehållstillstånd eller uppehållsrätt,
3. dag för beslut om uppehållstillstånd, utfärdande av uppehållskort samt

uppgift om varje period för vilken uppehållstillstånd har beviljats eller uppe-
hållskort har utfärdats,

4. inresedatum,
5. datum för ansökan om uppehållstillstånd eller uppehållskort,
6. särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § tredje stycket,
7. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt

4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlän-
ningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, och

8. att statusförklaring har beviljats enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller

motsvarande äldre bestämmelser.

Om det finns skäl för det ska Migrationsverket på eget initiativ lämna upp-

gifter som avses i första stycket till Försäkringskassan och Pensionsmyndig-
heten.

8 kap.

Utvisning av en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i
Sverige och internationellt skydd i en annan EU-stat

10 c §

Innan Migrationsverket beslutar om utvisning av en utlänning som

har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och som enligt anmärkning i sitt
EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta har beviljats internationellt skydd i
en annan EU-stat, ska Migrationsverket ställa en förfrågan till den stat som
anges i anmärkningen för att kontrollera om utlänningen fortfarande har inter-
nationellt skydd.

Om Migrationsverket får en sådan förfrågan som avses i första stycket från

en annan EU-stat, ska Migrationsverket svara senast inom en månad.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.
2. Vid tillämpningen av 5 kap. 3 § tredje stycket och 7 kap. 3 och 14 §§ ska

med beslut som där nämns likställas motsvarande beslut enligt äldre bestäm-
melser.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

24 Senaste lydelse 2010:607.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014