SFS 2014:187 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

140187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i folkbokföringsförordningen
(1991:749);

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att 10 § folkbokföringsförordningen (1991:749) ska

ha följande lydelse.

10 §

1

I samband med en anmälan enligt 26 § folkbokföringslagen

(1991:481) av en familjemedlem till en EES-medborgare som uppger sig ha
uppehållsrätt enligt 3 a kap. 4 § utlänningslagen (2005:716) får Skatteverket
begära att familjemedlemmen visar upp

1. ett giltigt pass eller, om han eller hon är en EES-medborgare, ett giltigt

identitetskort,

2. handlingar som styrker familjeanknytningen till den EES-medborgare

som uppehållsrätten härleds från,

3. handlingar som styrker att den EES-medborgare som uppehållsrätten

härleds från har uppehållsrätt i Sverige eller är en svensk medborgare som
återvänder till Sverige efter att ha utnyttjat sin rätt till fri rörlighet enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och
uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förord-
ning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/
360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG,
90/365/EEG och 93/96/EEG

2 (rörlighetsdirektivet),

4. vid sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket 2 och

3 utlänningslagen, handlingar som styrker att familjemedlemmen är beroende
av EES-medborgaren eller hans eller hennes make eller sambo för sin försörj-
ning, om detta är en förutsättning för familjemedlemmens uppehållsrätt, och

5. vid sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket 4 ut-

länningslagen, handlingar som utfärdats av en behörig myndighet i ursprungs-
landet eller i det land från vilket familjemedlemmen anländer som styrker att
familjemedlemmen är beroende av EES-medborgaren för sin försörjning eller
ingår i EES-medborgarens hushåll, eller handlingar som styrker att det finns
allvarliga hälsoskäl som absolut kräver att EES-medborgaren ger familjemed-
lemmen personlig omvårdnad.

I samband med en anmälan enligt 26 § folkbokföringslagen av en familje-

medlem till en EES-medborgare som uppger sig ha uppehållsrätt enligt 3 a
kap. 4 § andra stycket utlänningslagen får Skatteverket även begära att

1 Senaste lydelse 2013:805.

2 EUT L 158, 30.4.2004, s. 77 (Celex 32004L0038).

SFS 2014:187

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

2

SFS 2014:187

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

familjemedlemmen visar upp handlingar som styrker att han eller hon har
följt med eller anslutit sig till den svenska medborgaren när den svenska med-
borgaren utnyttjat sin rätt till fri rörlighet enligt rörlighetsdirektivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)