SFS 2014:188 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

140188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att 3 b § förordningen (2006:1481) om stöd för ny-

startsjobb ska ha följande lydelse.

3 b §

1

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid

årets ingång fyllt 20 år, vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbets-
sökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste tre åren
har beviljats

1. uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
2. uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare efter

ansökan enligt 3 a kap. 10 § samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:564.

SFS 2014:188

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014