SFS 2014:189 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

140189.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att 5 c § förordningen (1997:1275) om anställnings-

stöd ska ha följande lydelse.

5 c §

1 En anställning med särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb får

anvisas en person som har fyllt 20 år, är arbetslös och anmäld hos den offent-
liga arbetsförmedlingen och inom de senaste 36 månaderna har beviljats

1. uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre föreskrifter,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
2. uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare efter

ansökan enligt 3 a kap. 10 § samma lag.

Vid tillämpning av första stycket ska det bortses från tid som personen varit

förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år eller,
om barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen.

En anställning med särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb får även

anvisas en person som är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsför-
medlingen och under de senaste 12 månaderna har avslutat sin etablerings-
plan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända in-
vandrare.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:984.

SFS 2014:189

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014