SFS 2014:191 Förordning om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

140191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:720) om
behandling av personuppgifter i verksamhet enligt
utlännings- och medborgarskapslagstiftningen;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att 6 a § förordningen (2001:720) om behandling

av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskaps-
lagstiftningen ska ha följande lydelse.

6 a §

1

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får ha direktåtkomst till

uppgifter i Migrationsverkets verksamhetsregister. Direktåtkomsten ska be-
gränsas till uppgifter som behövs inom Försäkringskassans och Pensionsmyn-
dighetens verksamhet som underlag för att bedöma eller fastställa förmån,
ersättning eller annat stöd åt en enskild eller som behövs i ett ärende om mot-
svarande stöd. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får ha direkt-
åtkomst först sedan Migrationsverket har försäkrat sig om att handläggare hos
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bara kan ta del av uppgifter om
personer som är aktuella i ärenden eller verksamhet som avser registrering av
enskilda hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Direktåtkomsten får endast avse uppgift om
1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. bevis om uppehållstillstånd eller uppehållsrätt,
3. dag för beslut om uppehållstillstånd, utfärdande av uppehållskort samt

uppgift om varje period för vilken uppehållstillstånd har beviljats eller uppe-
hållskort har utfärdats,

4. inresedatum,
5. datum för ansökan om uppehållstillstånd eller uppehållskort,
6. särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § tredje stycket utlänningsförordningen

(2006:97),

7. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt 4

kap. 1 § eller annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlännings-
lagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, och

8. att statusförklaring har beviljats enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller

motsvarande äldre bestämmelser.

1 Senaste lydelse 2010:608.

SFS 2014:191

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

2

SFS 2014:191

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)