SFS 2014:194 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

140194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 3 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 6 § studiestödslagen

(1999:1395) ska ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

2

Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om sociala

förmåner från EU-rätten ska, när det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag,
jämställas med svenska medborgare vid studier i Sverige, om de har

1. ställning som varaktigt bosatt i Sverige,
2. ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat men har uppehållstill-

stånd i Sverige, eller

3. ett EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716).

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:83, bet. 2013/14:SfU9, rskr. 2013/14:191.

2 Senaste lydelse 2013:608.

SFS 2014:194

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014