SFS 2014:195 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

140195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 3 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 4 § studiestödslagen

(1999:1395) ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

3

När det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag, ska utländska med-

borgare jämställas med svenska medborgare om de på grund av anställning
eller etablering som egenföretagare här i landet kan härleda rättigheter i fråga
om sociala förmåner från

1. EU-rätten,
2. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
3. avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena

sidan, och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.

Första stycket gäller även familjemedlemmar som avses i 3 a kap. 2 §

första stycket utlänningslagen (2005:716) till sådana utländska medborgare.
Detsamma gäller sådana familjemedlemmar till svenska medborgare som
avses i 3 a kap. 2 § andra stycket utlänningslagen, om den svenska medborga-
ren är anställd eller egenföretagare här i landet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:81, bet. 2013/14:SfU11, rskr. 2013/14:192.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om uni-
onsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig
inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och
om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG,
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158,
30.4.2004, s. 77, Celex 32004L0038).

3 Senaste lydelse 2013:608.

SFS 2014:195

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014