SFS 2014:197 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

140197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll;

utfärdad den 3 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2�2 b, 3 a, 3 b, 5 och 11 a §§ lagen

(1991:572) om särskild utlänningskontroll ska ha följande lydelse.

2 §

3

Beslut om utvisning enligt denna lag meddelas av Migrationsverket.

Frågan om utvisning tas upp på ansökan av Säkerhetspolisen.

Om en polismyndighet, en länsstyrelse eller Migrationsverket finner anled-

ning att anta att ett beslut om utvisning enligt 1 § bör meddelas, ska myndig-
heten anmäla detta till Säkerhetspolisen.

Om Säkerhetspolisen har ansökt om utvisning enligt 1 § och utlänningen

har ansökt om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställ-
ning som varaktigt bosatt, ska ansökningarna handläggas tillsammans enligt
denna lag. Detsamma gäller om utlänningen ansöker om uppehållstillstånd,
statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bosatt under
handläggningen av ärendet om utvisning.

�ven en ansökan om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument

eller ställning som varaktigt bosatt som görs av en utlänning som är utvisad
enligt 1 § eller har meddelats motsvarande beslut enligt äldre lag ska hand-
läggas enligt denna lag om utlänningen befinner sig i Sverige.

2 a §

4

Migrationsverkets beslut enligt denna lag i fråga om utvisning, uppe-

hållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bo-
satt får överklagas till regeringen. I övrigt får beslut som meddelas av en för-
valtningsmyndighet enligt denna lag överklagas endast i de fall som anges i
denna lag.

Säkerhetspolisen får överklaga Migrationsverkets beslut enligt denna lag,

om det kan överklagas och går Säkerhetspolisen emot.

1 Prop. 2013/14:82, prop. 2013/14:83, bet. 2013/14:SfU9, bet. 2013/14:SfU12, rskr.
2013/14:191, rskr. 2013/14:193.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla
sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68
och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/
EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158,
30.4.2004, s. 77, Celex 32004L0038).

3 Senaste lydelse 2009:1545.

4 Senaste lydelse 2009:1545.

SFS 2014:197

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

2

SFS 2014:197

2 b §

5

Har Migrationsverket beslutat att en utlänning som har ansökt om

uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varak-
tigt bosatt inte ska utvisas enligt denna lag, ska ett överklagande från utlän-
ningen handläggas enligt utlänningslagen (2005:716), om inte Säkerhetspoli-
sen överklagar Migrationsverkets beslut.

3 a §

6

Om regeringen handlägger ett ärende om utvisning och utlänningen

ansöker om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning
som varaktigt bosatt ska regeringen upphäva det överklagade beslutet och
överlämna ärendet till Migrationsverket för handläggning.

3 b §

7

Beslutar regeringen att en utlänning inte ska utvisas enligt denna lag

och har utlänningen ansökt om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedoku-
ment eller ställning som varaktigt bosatt, får regeringen överlämna ärendet i
dessa delar till Migrationsverket för prövning enligt utlänningslagen
(2005:716).

5 §

8

I ärenden enligt denna lag gäller följande föreskrifter i utlänningslagen

(2005:716) i tillämpliga delar:

1 kap. 3 b § om EES-medborgare,
1 kap. 13 § om skyndsam handläggning,
3 a kap. 2 § om familjemedlemmar till EES-medborgare,
4 kap. 1�4 §§ om flyktingar och andra skyddsbehövande,
5 kap. 1�1 c, 2 a�d, 3�10,12�16 och 17�19 §§ om uppehållstillstånd,
5 a kap. 1�4 och 6 §§ om ställning som varaktigt bosatt,
6 a kap. 1�11 §§ om EU-blåkort,
8 kap. 12 och 13 §§ om utvisning av EES-medborgare och sådana medbor-

gares familjemedlemmar,

8 kap. 14 § om utvisning av utlänningar med permanent uppehållsrätt,

EES-medborgare som har vistats i Sverige under de tio närmast föregående
åren och EES-medborgare som är barn,

8 a kap. 2 § första stycket om sådana hänsyn som ska tas till anknytningen

till det svenska samhället, om fråga uppkommit om utvisning av en utlänning
som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige,

9 kap. 8 § om fotografi och fingeravtryck,
10 kap. 1, 2, 4�11 och 17 §§ om förvar och uppsikt,
12 kap. 1�5, 13 a och 21�23 §§ om verkställighet av beslut om utvisning,
13 kap. 1�7 §§ om muntlig handläggning hos förvaltningsmyndighet,
13 kap. 10 § om motivering av beslut,
13 kap. 11 § om tolkersättning,
13 kap. 12 § om rättelse av beslut på grund av oriktig uppgift,
13 kap. 15 och 16 §§ om DNA-analys,
16 kap. 1 § andra stycket om Migrationsöverdomstolen,
17 kap. 1 och 2 §§ om skyldighet att lämna uppgifter,
18 kap. 1 § andra stycket om offentligt biträde för barn, och
19 kap. 1�4 §§ om kostnadsansvar.

5 Senaste lydelse 2009:1545.

6 Senaste lydelse 2009:1545.

7 Senaste lydelse 2009:1545.

8 Senaste lydelse 2013:651.

background image

3

SFS 2014:197

Skyldigheten enligt 17 kap. 1 § utlänningslagen att lämna uppgifter gäller

vid tillämpningen av denna lag även i förhållande till regeringen.

11 a §

9

Om ett beslut om avvisning eller utvisning enligt 8 eller 8 a kap.

utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser inte kan
verkställas och det finns sådana omständigheter i fråga om utlänningen som
avses i 1 § 1 eller 2, får Migrationsverket på ansökan av Säkerhetspolisen be-
sluta om anmälningsplikt enligt 11 § första stycket. Om det finns sådana om-
ständigheter i fråga om utlänningen som avses i 1 § 2, får Migrationsverket
också besluta att 19�22 §§ ska tillämpas på honom eller henne.

Ett beslut som Migrationsverket har meddelat enligt första stycket får över-

klagas till regeringen, varvid 3 § första och andra styckena tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

9 Senaste lydelse 2009:1545.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014