SFS 2014:198 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

140198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 3 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om utlänningslagen

(2005:716)

3

dels att 8 kap. och 1 kap. 3 c § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 1 kap. 3 c § och 5 kap. 2 a och 16 c §§ ska

utgå,

dels att nuvarande 5 kap. 2 a § ska betecknas 5 kap. 2 b §, nuvarande 5 kap.

16 c § ska betecknas 5 kap. 2 c § och nuvarande 5 a kap. 7 § ska betecknas 5 a
kap. 8 §,

dels att den nya 5 kap. 2 c § ska ha följande lydelse,
dels att 1 kap. 1, 3 b, 7 och 14 §§, 2 kap. 3, 4, 5, 8 och 9 §§, 3 a kap. 2, 4,

10, 11, 13 och 14 §§, 5 kap. 17, 18, 21 och 23 §§, 5 a kap. 1, 1 a och 4 §§,
6 kap. 1 och 6 §§, 7 kap. 9 §, 10 kap. 1, 2 och 7 §§, 12 kap. 4, 6, 7, 8 a, 10 och
23 §§, 13 kap. 9 och 10 §§, 14 kap. 3, 5 a och 11 §§, 16 kap. 5 §, 17 kap. 1 §,
18 kap. 1 §, 20 kap. 2 §, 21 kap. 9 §, 22 kap. 5 § samt rubriken närmast före
3 a kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 5 a kap. ska lyda ⬝Ställning som varaktigt bosatt i

Sverige⬝,

1 Prop. 2013/14:81, prop. 2013/14:82, prop. 2013/14:83, bet. 2013/14:SfU9, bet. 2013/
14:SfU11, bet. 2013/14:SfU12, rskr. 2013/14:191, rskr. 2013/14:192, rskr. 2013/
14:193.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla
sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68
och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/
EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158,
30.4.2004, s. 77, Celex 32004L0038) och Europaparlamentets och rådets direktiv
2011/51/EU av den 11 maj 2011 om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG i syfte att
utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd
(EUT L 132, 19.5.2011, s. 1, Celex 32011L0051).

3 Senaste lydelse av
1 kap. 3 c § 2006:219

8 kap. 18 a § 2012:129

8 kap. 1 § 2011:1209

8 kap. 18 b § 2012:129

8 kap. 2 § 2006:219

8 kap. 19 § 2012:129

8 kap. 3 § 2006:219

8 kap. 19 a § 2012:129

8 kap. 7 a § 2006:219

8 kap. 20 § 2012:129

8 kap. 11 § 2009:1542

8 kap. 20 a § 2012:129

8 kap. 12 § 2006:219

8 kap. 21 § 2009:1542

8 kap. 13 § 2009:1542

rubriken närmast före 1 kap. 3 c § 2006:219

8 kap. 14 § 2013:648

rubriken närmast före 5 kap. 2 a § 2009:1542

8 kap. 16 § 2009:1542

rubriken närmast före 5 kap. 16 c § 2012:322

8 kap. 17 a § 2006:219

rubriken närmast före 8 kap. 7 a § 2006:219.

8 kap. 18 § 2009:1542

SFS 2014:198

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

2

SFS 2014:198

dels att rubriken närmast före nuvarande 5 a kap. 7 § ska sättas närmast

före 5 a kap. 8 §,

dels att det i lagen ska införas två nya kapitel, 8 och 8 a kap., fjorton nya

paragrafer, 1 kap. 4 b §, 2 kap. 8 a�8 c §§, 3 a kap. 5 a�5 d och 12 a §§, 4 kap.
5 d §, 5 kap. 2 a och 2 d §§, 5 a kap. 7 § och 14 kap. 5 b §, samt närmast före
1 kap. 4 b §, 3 a kap. 5 a §, 4 kap. 5 d §, 5 kap. 2 a och 2 d §§, 5 a kap. 7 § och
14 kap. 5 b § nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 5 kap. 2 b § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Uppehållstillstånd för utlänningar som har ställning som varaktigt bosatt i
Sverige⬝.

1 kap.

1 §

4

I denna lag finns föreskrifter om

� lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap.),
� villkor för att en utlänning ska få resa in i samt vistas och arbeta i Sverige

(2 kap.),

� visering (3 kap.),
� uppehållsrätt (3 a kap.),
� flyktingar och andra skyddsbehövande (4 kap.),
� uppehållstillstånd (5 kap.),
� ställning som varaktigt bosatt i Sverige (5 a kap.),
� arbetstillstånd (6 kap.),
� EU-blåkort (6 a kap.),
� återkallelse av tillstånd (7 kap.),
� avvisning och utvisning (8 kap.),
� utvisning på grund av brott (8 a kap.),
� kontroll- och tvångsåtgärder (9 kap.),
� förvar och uppsikt avseende utlänningar (10 kap.),
� hur en utlänning som hålls i förvar ska behandlas (11 kap.),
� verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (12 kap.),
� handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna m.m.

(13 kap.),

� överklagande av förvaltningsmyndighets beslut (14 kap.),
� nöjdförklaring (15 kap.),
� migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen (16 kap.),
� skyldighet att lämna uppgifter (17 kap.),
� offentligt biträde (18 kap.),
� kostnadsansvar (19 kap.),
� bestämmelser om straff m.m. (20 kap.),
� tillfälligt skydd (21 kap.),
� tribunalvittnen (22 kap.), och
� särskilda bemyndiganden (23 kap.).

3 b §

5

Med EES-stat avses i denna lag en stat som omfattas av avtalet om

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

4 Senaste lydelse 2013:606.

5 Senaste lydelse 2006:219.

background image

3

SFS 2014:198

Med EES-medborgare avses en utlänning som är medborgare i en EES-

stat. När det gäller familjeanknytning avses även vissa svenska medborgare i
enlighet med vad som närmare framgår av 3 a kap. 2 § andra stycket.

Rörlighetsdirektivet

4 b §

Med rörlighetsdirektivet avses i denna lag Europaparlamentets och

rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och
deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom
medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68
och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG,
73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/
EEG

6.

7 §

7

Säkerhetsärenden enligt denna lag är ärenden där Säkerhetspolisen av

skäl som rör rikets säkerhet eller som annars har betydelse för allmän säkerhet
förordar

� att en utlänning ska avvisas eller utvisas,
� att en utlännings ansökan om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska

avslås eller att en utlännings uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska åter-
kallas,

� att en utlänning inte ska beviljas statusförklaring eller att en utlännings

statusförklaring ska återkallas,

� att en utlänning inte ska beviljas resedokument, eller
� att en utlännings ansökan om ställning som varaktigt bosatt ska avslås

eller att en utlännings ställning som varaktigt bosatt ska återkallas.

Ett ärende hos Migrationsverket om huruvida ny prövning ska beviljas

enligt 12 kap. 19 eller 19 a § är ett säkerhetsärende om beslutet om avvisning

eller utvisning har fattats i ett säkerhetsärende.

14 §

8

Om en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd, statusförklaring,

resedokument eller ställning som varaktigt bosatt och Säkerhetspolisen har
ansökt om att utlänningen ska utvisas enligt lagen (1991:572) om särskild ut-
länningskontroll, ska ansökningarna handläggas tillsammans enligt lagen om
särskild utlänningskontroll.

En ansökan om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller

ställning som varaktigt bosatt av en utlänning som är utvisad enligt lagen om
särskild utlänningskontroll eller har meddelats motsvarande beslut enligt
äldre lag och befinner sig i Sverige, ska handläggas enligt den lagen.

2 kap.

3 §

9

En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska ha Schengenvise-

ring eller nationell visering.

6 EUT L 158, 30.4.2004, s. 77 (Celex 32004L0038).

7 Senaste lydelse 2013:606.

8 Senaste lydelse 2009:1542.

9 Senaste lydelse 2013:606.

background image

4

SFS 2014:198

4 §

10

Uppehållstillstånd är ett tillstånd att vistas i Sverige under viss tid

(tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan tidsbegränsning (permanent uppe-
hållstillstånd). Den som har uppehållstillstånd eller ställning som varaktigt
bosatt i Sverige får, om villkoret i 1 § är uppfyllt, resa in i Sverige.

5 §

En utlänning som vistas i Sverige mer än tre månader ska ha uppehålls-

tillstånd.

8 §

11

Kravet på pass enligt 1 § för inresa gäller inte för en utlänning som är

medborgare i en Schengenstat om han eller hon reser eller har rest in i Sverige
direkt från en Schengenstat.

Kravet på pass enligt 1 § för vistelse gäller inte för en medborgare i

Danmark, Finland, Island eller Norge och inte heller för en utlänning som är
medborgare i en annan Schengenstat om han eller hon har rest in i Sverige
direkt från en Schengenstat.

8 a §

Kravet på visering enligt 3 § gäller inte för en utlänning som

1. är EES-medborgare,
2. har uppehållskort eller permanent uppehållskort som har utfärdats i

Sverige eller av en behörig myndighet i en annan EES-stat,

3. har uppehållstillstånd,
4. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige, eller
5. återtas enligt 6 a kap. 14 §.
Kravet på visering enligt 3 § för inresa gäller inte heller för en utlänning

som återtas enligt 4 kap. 5 d § eller 5 a kap. 7 §.

8 b §

Kravet på uppehållstillstånd enligt 5 § gäller inte för en utlänning som

1. är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge,
2. har uppehållsrätt, eller
3. har visering för längre tid än tre månader.

8 c §

Kravet på arbetstillstånd enligt 7 § gäller inte för en utlänning som

1. är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge,
2. har uppehållsrätt, eller
3. har permanent uppehållstillstånd.

9 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att utlänningar i andra fall än de

som anges i 8�8 c §§ får resa in i Sverige samt vistas och arbeta här utan pass,
visering, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

3 a kap.

2 §

12

Med familjemedlem till EES-medborgare avses i denna lag en utlän-

ning som följer med eller i Sverige ansluter sig till en EES-medborgare och
som är

1. make eller sambo till EES-medborgaren,

10 Senaste lydelse 2006:219.

11 Senaste lydelse 2006:219.

12 Senaste lydelse 2006:219.

background image

5

SFS 2014:198

2. släkting i rakt nedstigande led till EES-medborgaren eller till hans eller

hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin
försörjning eller är under 21 år,

3. släkting i rakt uppstigande led till EES-medborgaren eller till hans eller

hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin
försörjning, eller

4. annan familjemedlem, om familjemedlemmen i det land som han eller

hon har kommit från är beroende av EES-medborgaren för sin försörjning
eller ingår i EES-medborgarens hushåll eller om det av allvarliga hälsoskäl
absolut krävs att EES-medborgaren personligen tar hand om familjemedlem-
men.

Med familjemedlem till EES-medborgare avses i denna lag även en utlän-

ning med sådan familjeanknytning som anges i första stycket till en svensk
medborgare som återvänder till Sverige efter att ha utnyttjat sin rätt till fri rör-
lighet enligt rörlighetsdirektivet och som utlänningen har följt med eller an-
slutit sig till när den svenska medborgaren utnyttjat sin rätt till fri rörlighet.

4 §

13

En sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 2 § första

stycket har uppehållsrätt om EES-medborgaren har uppehållsrätt enligt 3 §.

En sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 2 § andra

stycket har uppehållsrätt.

Uppehållsrätt enligt första eller andra stycket föreligger inte om ett äkten-

skap ingåtts, ett samboförhållande inletts eller en utlänning adopterats uteslu-
tande i syfte att ge utlänningen uppehållsrätt.

Att behålla uppehållsrätt i vissa fall

5 a §

En EES-medborgare som har uppehållsrätt som arbetstagare eller

egen företagare enligt 3 § 1 anses som arbetstagare respektive egen företagare
och behåller sin uppehållsrätt även om han eller hon

1. drabbas av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycks-

fall, eller

2. inleder en yrkesutbildning.
I fall som avses i första stycket 2 måste utbildningen ha samband med den

tidigare sysselsättningen, förutom i fall då EES-medborgaren är ofrivilligt
arbetslös.

En EES-medborgare som har uppehållsrätt som arbetstagare enligt 3 § 1

anses som arbetstagare och behåller sin uppehållsrätt om han eller hon är ofri-
villigt arbetslös efter mer än ett års anställning och har anmält sig som arbets-
sökande vid den offentliga arbetsförmedlingen. Har EES-medborgaren full-
gjort en anställning som varit tidsbegränsad till mindre än ett år eller inträffar
den ofrivilliga arbetslösheten under de första tolv månaderna av en anställ-
ning, anses EES-medborgaren under motsvarande förutsättningar i stället som
arbetstagare i sex månader och behåller sin uppehållsrätt under samma tid.

5 b §

En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medbor-

gare behåller sin uppehållsrätt om den person från vilken han eller hon härlett
sin uppehållsrätt avlider, under förutsättning att familjemedlemmen då har
vistats i Sverige som familjemedlem under minst ett år och

13 Senaste lydelse 2006:219.

background image

6

SFS 2014:198

1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,
2. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörj-

ning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna
som gäller i Sverige, eller

3. är medlem i en familj som redan är bildad i Sverige av en person som

uppfyller villkoren i 1 eller 2.
5 c §

En EES-medborgares familjemedlem som är släkting i rakt nedsti-

gande första led till EES-medborgaren och som är inskriven som studerande
vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige behåller sin uppehållsrätt om den
förälder från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt avlider eller reser ut
ur Sverige. Detsamma gäller en person som har vårdnaden om familjemed-
lemmen. Uppehållsrätten kvarstår till dess att familjemedlemmen har avslutat
studierna.

5 d §

En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medbor-

gare behåller sin uppehållsrätt om anknytningen till den person från vilken
han eller hon härlett sin uppehållsrätt upphör genom äktenskapsskillnad, ogil-
tigförklaring av äktenskapet eller upphörande av samboförhållandet, under
förutsättning att han eller hon uppfyller vad som föreskrivs i 5 b § 1, 2 eller 3
och

1. äktenskapet eller samboförhållandet har varat i minst tre år, varav minst

ett år i Sverige, när förfarandet för äktenskapsskillnad eller ogiltigförklaring
av äktenskapet eller upplösning av samboförhållandet inleds,

2. vårdnaden av EES-medborgarens barn har överlåtits på familjemedlem-

men,

3. det är befogat med hänsyn till särskilt svåra omständigheter i förhållan-

det, eller

4. familjemedlemmen genom överenskommelse mellan föräldrarna eller

genom domstolsbeslut har rätt till umgänge med ett barn och denna umgän-
gesrätt måste utövas i Sverige.

Uppehållskort m.m.

10 §

14

En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medbor-

gare och som har uppehållsrätt ska ansöka om uppehållskort hos Migrations-
verket senast tre månader efter det att han eller hon kom till Sverige. Detta
gäller dock inte för en utlänning som har ett giltigt uppehållstillstånd eller
som inom tre månader från ankomsten till Sverige har ansökt om ett sådant
tillstånd.

11 §

15

Om det kan antas att en EES-medborgares familjemedlem är skyldig

att ansöka om uppehållskort enligt 10 §, får Migrationsverket förelägga
honom eller henne att fullgöra denna skyldighet. Migrationsverket får även
förelägga familjemedlemmen att lämna in sådana handlingar som är nödvän-
diga för att uppehållskort ska kunna utfärdas.

14 Senaste lydelse 2006:219.

15 Senaste lydelse 2006:219.

background image

7

SFS 2014:198

12 a §

Migrationsverket ska utfärda

1. intyg om permanent uppehållsrätt till en EES-medborgare som har an-

sökt om sådant intyg och som har permanent uppehållsrätt,

2. uppehållskort till en EES-medborgares familjemedlem som inte själv är

EES-medborgare, om han eller hon har ansökt om sådant kort och har uppe-
hållsrätt, och

3. permanent uppehållskort till en EES-medborgares familjemedlem som

inte själv är EES-medborgare, om han eller hon har ansökt om sådant kort och
har permanent uppehållsrätt.

13 §

16

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kraven i

3�7 §§.

14 §

17

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka handlingar som ska

lämnas vid ansökan om uppehållskort.

4 kap.

�&tertagande av skyddsbehövande som har ställning som varaktigt bosatt
i en annan EU-stat och deras familjemedlemmar

5 d §

Om en annan EU-stat har ålagt en utlänning som har ställning som

varaktigt bosatt i den staten och som har flyktingstatusförklaring eller alterna-
tiv skyddsstatusförklaring i Sverige att lämna den staten, ska han eller hon
återtas till Sverige. Detsamma gäller hans eller hennes familjemedlemmar,
om de har ålagts att lämna den andra EU-staten genom ett beslut som har fat-
tats i samband med beslutet avseende utlänningen.

5 kap.

Uppehållstillstånd för familjemedlemmar till skyddsbehövande som
återtagits enligt 4 kap. 5 d §

2 a §

Om en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som har återta-

gits enligt 4 kap. 5 d § har getts uppehållstillstånd, ska uppehållstillstånd för
samma tid ges också till hans eller hennes familjemedlemmar som har återta-
gits enligt samma bestämmelse.

Uppehållstillstånd får dock vägras en familjemedlem som utgör ett hot mot

allmän ordning och säkerhet.

2 c §

18

En utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och

som på grund av vistelse utanför Sverige förlorat sitt uppehållstillstånd ska,
efter anmälan, ges ett nytt uppehållstillstånd om han eller hon återvänder till
Sverige för att bosätta sig här.

16 Senaste lydelse 2006:219.

17 Senaste lydelse 2006:219.

18 Senaste lydelse av tidigare 16 c § 2012:322.

background image

8

SFS 2014:198

Uppehållstillstånd för familjemedlemmar till utlänningar som har
ställning som varaktigt bosatt i Sverige och som återtagits enligt
5 a kap. 7 §

2 d §

Om en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och

som har återtagits enligt 5 a kap. 7 § har getts uppehållstillstånd, ska uppe-
hållstillstånd för samma tid ges också till hans eller hennes familje-
medlemmar som har återtagits enligt samma bestämmelse.

Uppehållstillstånd får dock vägras en familjemedlem som utgör ett hot mot

allmän ordning och säkerhet.

17 §

19

Vid prövningen av en ansökan om uppehållstillstånd enligt detta ka-

pitel ska det, utom i fall som avses i 1, 2, 2 a, 2 d, 3 eller 4 §, särskilt beaktas
om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening
med annan misskötsamhet. Vid prövning av uppehållstillstånd enligt 3 a §
första stycket 1 och andra stycket ska det särskilt beaktas om utlänningen eller
utlänningens barn kan antas bli utsatt för våld eller för annan allvarlig kränk-
ning av sin frihet eller frid om uppehållstillstånd skulle beviljas.

Uppehållstillstånd enligt 3 § första stycket 2 eller 3 och 3 a § andra stycket

får beviljas endast efter medgivande också av den förälder till vilken anknyt-
ning inte åberopas, om den föräldern har del i vårdnaden av barnet.

Uppehållstillstånd ska inte beviljas en person som har ställning som varak-

tigt bosatt i en annan EU-stat, eller hans eller hennes anhöriga, om personen
utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet.

18 §

20

En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt

om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om
uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

Det som föreskrivs i första stycket gäller dock inte om
1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan

skyddsbehövande enligt 1 § eller kan beviljas uppehållstillstånd här med stöd
av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,

2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med familjeanknytning med
stöd av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra
stycket,

4. utlänningen kan beviljas eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd här

med stöd av 15 §,

5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1�4, 3 a § första stycket 1�3 eller

andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och
det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in
ansökan där,

6. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som
avses i 6 kap. 2 § första stycket,

7. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §,

19 Senaste lydelse 2006:220.

20 Senaste lydelse 2013:648.

background image

9

SFS 2014:198

8. utlänningen med stöd av 10 § har beviljats ett tidsbegränsat uppehålls-

tillstånd för studier och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskole-
poäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning,

9. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd enligt 2 a eller 2 d §, eller
10. det annars finns synnerliga skäl.
Det som föreskrivs i första stycket gäller inte heller om utlänningen har be-

viljats en visering för att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undantagen
från kravet på visering om han eller hon ansöker om ett uppehållstillstånd för
arbete inom ett slag av arbete där det råder stor efterfrågan på arbetskraft. En
ytterligare förutsättning är att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om
utlänningen måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller att det
annars finns särskilda skäl.

Vid skälighetsbedömningen enligt andra stycket 5 ska konsekvenserna för

ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att
uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i
Sverige.

I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas

enligt ett beslut som har vunnit laga kraft gäller föreskrifterna i 15 a och 20 §§
samt 12 kap. 16 b, 16 c och 18�20 §§.

21 §

21

Av 8 kap. 27 § följer att den instans som prövar överklagande av be-

slut om avvisning och utvisning i vissa fall också får besluta om uppehållstill-
stånd.

23 §

22

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för studier

eller besök.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en ansökan om uppehållstill-

stånd får bifallas om det följer av en överenskommelse med främmande stat.

Regeringen får meddela föreskrifter om när uppehållstillstånd får ges till en

utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och till
anhöriga till en sådan utlänning.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för forskning

och för medföljande familjemedlemmar till en utlänning som har beviljats
uppehållstillstånd för forskning.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för familjemed-

lemmar till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för arbete.

5 a kap.

1 §

23

En ansökan från en utlänning om ställning som varaktigt bosatt i

Sverige ska beviljas om sökanden har vistats i Sverige utan avbrott under
minst fem år och under denna tid har haft, och vid tiden för ansökan har,

1. permanent uppehållstillstånd,
2. ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och uppehållstillstånd i

Sverige, eller

3. uppehållstillstånd i Sverige som anhörig till en person med ställning som

varaktigt bosatt i en annan EU-stat.

21 Senaste lydelse 2013:648.

22 Senaste lydelse 2008:884.

23 Senaste lydelse 2006:219.

background image

10

SFS 2014:198

Vid beräkningen av vistelsetiden ska tid då sökanden haft uppehållstill-

stånd syftande till bosättning beaktas. Vid beräkningen av vistelsetiden för en
sökande som har flyktingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 § eller alternativ
skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3 a § första stycket, beaktas även tiden
mellan den dag då ansökan om asyl eller ansökan om ny prövning gavs in och
den dag då asyl beviljades.

Vid beräkningen av vistelsetiden ska vistelse i Sverige av tillfälliga skäl

eller för studier inte beaktas.

Vistelse utanför Sverige under kortare tid än sex månader i följd och inte

mer än tio månader sammanlagt under femårsperioden ska inte anses vara av-
brott i vistelsen.

1 a §

24

En ansökan från en utlänning om ställning som varaktigt bosatt i

Sverige ska bifallas om sökanden har vistats inom Europeiska unionens med-
lemsstaters territorier utan avbrott under minst fem år och under denna tid
haft EU-blåkort i en eller flera medlemsstater. Av den angivna tiden ska sö-
kanden de senaste två åren räknat från tiden från ansökan ha haft EU-blåkort
enligt 6 a kap. 1 §.

Vid beräkning av vistelsetiden enligt första stycket första meningen ska

vistelse i en annan medlemsstat som understiger arton månader inte beaktas.

Vistelse utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorier under kor-

tare tid än tolv månader i följd och inte mer än arton månader sammanlagt ska
vid beräkning av vistelsetiden enligt första stycket första meningen inte anses
vara avbrott i vistelsen.

4 §

25

Ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska inte beviljas

1. medborgare i en EU-stat, eller
2. övriga skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a §.

�&tertagande av utlänningar som har ställning som varaktigt bosatt i
Sverige och deras familjemedlemmar

7 §

Om en annan EU-stat har ålagt en utlänning som har ställning som var-

aktigt bosatt i Sverige att lämna den staten, ska han eller hon återtas till
Sverige. Detsamma gäller hans eller hennes familjemedlemmar, om de har
ålagts att lämna den andra EU-staten genom ett beslut som har fattats i sam-
band med beslutet avseende utlänningen.

6 kap.

1 §

Arbetstillstånd ska ges för viss tid. Det får avse ett visst slag av arbete

och förenas med de övriga villkor som behövs.

Att en utlänning som har permanent uppehållstillstånd inte behöver ha

arbetstillstånd framgår av 2 kap. 8 c § 3.

6 §

26

Av 8 kap. 27 § följer att den instans som prövar överklagande av be-

slut om avvisning och utvisning i vissa fall också får besluta om arbetstill-
stånd.

24 Senaste lydelse 2013:606.

25 Senaste lydelse 2009:1542.

26 Senaste lydelse 2013:648.

background image

11

SFS 2014:198

7 kap.

9 §

27

Regeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd får åter-

kallas i andra fall än som anges i detta kapitel för de utlänningar som omfattas
av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena si-
dan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.

Regeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd får återkallas

i andra fall än som anges i detta kapitel för utlänningar som har ställning som
varaktigt bosatt i en annan EU-stat.

8 kap. Avvisning och utvisning

Kapitlets innehåll

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om avvisning och utvisning.

Bestämmelser om utvisning på grund av brott finns i 8 a kap.
Bestämmelser om utvisning av hänsyn till rikets säkerhet och på grund av

befarad brottslighet enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott finns i
lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.

Förutsättningar för avvisning och utvisning av andra utlänningar än
EES-medborgare och deras familjemedlemmar

Avvisning

2 §

En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en

EES-medborgare får avvisas

1. om han eller hon saknar pass när det krävs pass för inresa eller vistelse i

Sverige,

2. om han eller hon saknar visering, uppehållstillstånd eller något annat till-

stånd som krävs för inresa, vistelse eller arbete i Sverige,

3. om det vid utlänningens ankomst till Sverige kommer fram att han eller

hon tänker besöka något annat nordiskt land men saknar det tillstånd som
krävs för inresa där,

4. om han eller hon vid inresan undviker att lämna begärda uppgifter, med-

vetet lämnar oriktiga uppgifter som är av betydelse för rätten att resa in i Sve-
rige eller medvetet förtiger någon omständighet som är av betydelse för den
rätten,

5. om han eller hon inte uppfyller de krav för inresa som föreskrivs i artikel

5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15
mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om
Schengengränserna)

28, eller

6. om han eller hon har avvisats eller utvisats från en EU-stat eller från

Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein och förhållandena är sådana som
avses i 7 kap. 6 § eller beslutet om avvisning eller utvisning har grundats på
att utlänningen inte har följt gällande bestämmelser om en utlännings inresa
eller vistelse i den staten.

27 Senaste lydelse 2006:219.

28 EUT L 105, 13.4.2006, s. 1 (Celex 32006R0562).

background image

12

SFS 2014:198

3 §

En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en

EES-medborgare får avvisas

1. om det kan antas att han eller hon kommer att sakna tillräckliga medel

för vistelsen i Sverige eller i något annat nordiskt land som han eller hon tän-
ker besöka eller för hemresan,

2. om det kan antas att han eller hon under vistelsen i Sverige eller i något

annat nordiskt land inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt eller kommer
att bedriva verksamhet som kräver arbetstillstånd, utan att han eller hon har
ett sådant tillstånd,

3. om han eller hon på grund av tidigare frihetsstraff eller någon annan sär-

skild omständighet kan antas komma att begå brott i Sverige eller i något
annat nordiskt land,

4. om han eller hon på grund av tidigare verksamhet eller i övrigt kan antas

komma att bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet i
Sverige eller i något annat nordiskt land, eller

5. om det med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

har föreskrivits att han eller hon får avvisas.

En utlänning som avses i första stycket får avvisas även i andra fall när det

har begärts av den centrala utlänningsmyndigheten i ett annat nordiskt land
och det kan antas att han eller hon annars beger sig till det landet.

4 §

En utlänning får inte avvisas enligt 2 eller 3 § om han eller hon vid an-

komsten till Sverige hade eller under en tid därefter har haft uppehållstillstånd
som har upphört att gälla.

5 §

Beslut om avvisning enligt 2 eller 3 § i första instans får inte fattas se-

nare än tre månader efter det att den första ansökan om uppehållstillstånd
gjorts efter ankomsten till Sverige.

Utvisning

6 §

En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en

EES-medborgare och som inte avvisas enligt 2 § 1 eller 2 får utvisas ur
Sverige om han eller hon uppehåller sig här men saknar pass eller de tillstånd
som krävs för att få uppehålla sig i landet.

Beaktande av verkställighetshinder

7 §

När en fråga om avvisning eller utvisning enligt 2, 3 eller 6 § prövas ska

hänsyn tas till om utlänningen på grund av bestämmelserna i 12 kap. inte kan
sändas till ett visst land eller om det annars finns särskilda hinder mot att be-
slutet verkställs.

Förutsättningar för avvisning och utvisning av EES-medborgare och
deras familjemedlemmar

Avvisning när föreskrivna handlingar saknas

8 §

En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare får

avvisas i anslutning till inresan eller under de tre första månaderna efter inre-

background image

13

SFS 2014:198

san om han eller hon saknar pass eller visering när det krävs en sådan hand-
ling för inresa eller vistelse i Sverige.

Avvisning får inte ske på den grunden att utlänningen saknar pass om han

eller hon kan styrka sin identitet på annat sätt än genom innehav av pass.

Avvisning vid orimlig belastning för biståndssystemet

9 §

En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare får

avvisas under de tre första månaderna efter inresan om han eller hon visar sig
utgöra en orimlig belastning för biståndssystemet enligt socialtjänstlagen
(2001:453).

En utlänning som har uppehållsrätt får inte avvisas enligt första stycket.

Utvisning när uppehållsrätt eller tillstånd att vistas i Sverige saknas

10 §

En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare

som har vistats i Sverige mer än tre månader och som inte har uppehållsrätt,
får utvisas om han eller hon uppehåller sig här men saknar de tillstånd som
krävs för att få uppehålla sig i landet.

Avvisning och utvisning av hänsyn till allmän ordning och säkerhet

11 §

En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare

får avvisas i anslutning till inresan eller under de tre första månaderna efter
inresan av hänsyn till allmän ordning och säkerhet.

En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare som

inte avvisas i anslutning till inresan eller under de tre första månaderna efter
inresan enligt första stycket får därefter utvisas av hänsyn till allmän ordning
och säkerhet.

12 §

Avvisning eller utvisning enligt 11 § får ske endast om utlänningens

eget beteende utgör ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett
grundläggande samhällsintresse. Tidigare domar i brottmål får inte i sig ut-
göra skäl för ett sådant beslut. Det får inte vara ekonomiska syften som ligger
till grund för beslutet.

13 §

När en fråga uppkommer om avvisning eller utvisning av en EES-med-

borgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare enligt 11 §, ska hän-
syn tas till utlänningens ålder, hälsotillstånd, familjesituation, ekonomiska
situation samt sociala och kulturella integrering i Sverige. Hänsyn ska också
tas till hur länge utlänningen har vistats i Sverige och till banden till ur-
sprungslandet.

14 §

En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare

som har permanent uppehållsrätt får avvisas eller utvisas enligt 11 § endast
om det finns synnerliga skäl.

En EES-medborgare som är barn får avvisas eller utvisas enligt 11 § endast

om beslutet är oundgängligen nödvändigt av hänsyn till allmän säkerhet.

En EES-medborgare som har vistats i Sverige under de tio närmast före-

gående åren får utvisas enligt 11 § endast om beslutet är oundgängligen nöd-
vändigt av hänsyn till allmän säkerhet.

background image

14

SFS 2014:198

Beaktande av verkställighetshinder

15 §

När en fråga om avvisning eller utvisning enligt 8, 9, 10 eller 11 § prö-

vas ska hänsyn tas till om utlänningen på grund av bestämmelserna i 12 kap.
inte kan sändas till ett visst land eller om det annars finns särskilda hinder mot
att beslutet verkställs.

Beslut om avvisning eller utvisning när ansökan om uppehållstillstånd
avslås eller avvisas eller uppehållstillstånd återkallas

16 §

Avslås eller avvisas en ansökan om uppehållstillstånd eller återkallas

ett sådant tillstånd och befinner sig utlänningen i Sverige, ska det samtidigt
meddelas beslut om avvisning eller utvisning, om inte särskilda skäl talar mot
det.

Första stycket gäller inte om ansökan avvisas enligt 5 kap. 1 c § andra

stycket.

Beslutande myndigheter

17 §

Migrationsverket ska pröva frågan om avvisning om utlänningen

1. söker asyl här,
2. har en nära familjemedlem som söker asyl här, eller
3. kan komma att avvisas med stöd av 2 § 6 eller 3 § andra stycket.
I andra fall får såväl Migrationsverket som polismyndigheten pröva frågan

om avvisning.

Om polismyndigheten anser det tveksamt om en utlänning bör avvisas, ska

ärendet lämnas över till Migrationsverket.

18 §

Migrationsverket ska pröva frågan om utvisning enligt 6, 10 eller 11 §.

Beslut om omedelbar verkställighet

19 §

Migrationsverket får besluta att verkets beslut om avvisning enligt

17 § första stycket får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft (av-
visning med omedelbar verkställighet), om det är uppenbart att det inte finns
grund för asyl och att uppehållstillstånd inte heller ska beviljas på någon
annan grund.

I 12 kap. 7 § finns närmare bestämmelser om verkställigheten av beslut om

avvisning med omedelbar verkställighet.

Anvisningar om verkställighet

20 §

I ett beslut om avvisning eller utvisning som meddelas av Migrations-

verket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen ska det anges
vilket land utlänningen ska avvisas eller utvisas till.

Om det finns särskilda skäl, får mer än ett land anges i beslutet.
Ett beslut av en myndighet som avses i första stycket som rör avvisning

eller utvisning ska innehålla de anvisningar om verkställigheten som omstän-
digheterna i det enskilda fallet kan ge anledning till.

background image

15

SFS 2014:198

20 a §

En utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och

som har internationellt skydd i en annan EU-stat får utvisas endast till den
staten.

Tidsfrist för frivillig återresa och återreseförbud

21 §

Ett beslut om avvisning eller utvisning ska innehålla en tidsfrist inom

vilken utlänningen frivilligt ska lämna landet (tidsfrist för frivillig avresa).
Tidsfristen ska bestämmas till två veckor om utlänningen avvisas och till fyra
veckor om utlänningen utvisas. Om det finns särskilda skäl får en längre tids-
frist bestämmas.

En tidsfrist för frivillig avresa ska dock inte meddelas om
1. det finns risk för att utlänningen avviker,
2. utlänningen utgör en risk för allmän ordning och säkerhet,
3. utlänningen genom ett avvisningsbeslut nekas att resa in i landet,
4. utlänningen hejdas i samband med att han eller hon olagligen passerar en

yttre gräns och då avvisas, eller

5. utlänningen avvisas av Migrationsverket med omedelbar verkställighet.
För EES-medborgare och deras familjemedlemmar gäller i stället för första

stycket 12 kap. 15 § tredje stycket.

22 §

I ett beslut om avvisning eller utvisning som innehåller en tidsfrist för

frivillig avresa ska utlänningen upplysas om att ett återreseförbud kan medde-
las om han eller hon inte lämnat landet senast när tidsfristen löper ut.

Tidsfristen för frivillig avresa börjar löpa när beslutet om avvisning eller

utvisning vunnit laga kraft eller när utlänningen förklarat sig nöjd med beslu-
tet.

23 §

Finns det inte förutsättningar att meddela en tidsfrist för frivillig avresa

enligt 21 §, ska en polismyndighets beslut om avvisning och Migrations-
verkets beslut om avvisning eller utvisning förenas med ett återreseförbud,
om inte särskilda skäl hänförliga till utlänningens personliga förhållanden
talar mot att ett sådant förbud meddelas. Ett beslut om avvisning varigenom
en utlänning nekas att resa in i landet ska dock inte förenas med ett återrese-
förbud.

Ett beslut om avvisning eller utvisning som avser en EES-medborgare eller

en familjemedlem till en EES-medborgare eller som avser en utlänning som
beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 §, får förenas med ett återreseför-
bud endast om beslutet har meddelats av hänsyn till allmän ordning och sä-
kerhet.

24 §

Tiden för återreseförbud enligt 23 eller 27 § ska bestämmas till högst

fem år. Utgör utlänningen ett allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet
får dock en längre tidsperiod bestämmas.

Särskilt tillstånd till kort besök

25 §

En utlänning som har meddelats ett återreseförbud enligt 23 eller 27 §

eller 12 kap. 14 a eller 15 a § får ges särskilt tillstånd av Migrationsverket att
göra ett kort besök här, om besöket gäller synnerligen viktiga angelägenheter.

background image

16

SFS 2014:198

Om det finns särskilda skäl, får ett sådant tillstånd ges också på ansökan av
någon annan än utlänningen.

Upphävande av återreseförbud

26 §

Ett beslut om återreseförbud enligt 23 eller 27 § eller 12 kap. 14 a eller

15 a § som har vunnit laga kraft får helt eller delvis upphävas av Migrations-
verket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen om det finns
särskilda skäl för att förbudet inte längre ska gälla.

En utlänning får ansöka om upphävande av ett förbud som avses i första

stycket. En sådan ansökan ska ges in till Migrationsverket.

Migrationsverket får dock inte upphäva ett återreseförbud som meddelats

av domstol. Om Migrationsverket finner att ett sådant återreseförbud bör upp-
hävas ska verket inte besluta i ärendet utan med eget yttrande lämna över
detta till den migrationsdomstol till vilken verkets beslut i fråga om upphä-
vande hade kunnat överklagas.

Beslut vid sidan av beslut om avvisning eller utvisning

27 §

När ett överklagat ärende eller mål om avvisning eller utvisning av-

görs, får också beslut fattas i fråga om uppehållstillstånd och arbetstillstånd.
Detta gäller även om dessa frågor inte har tagits upp av utlänningen.

Vid prövning av ett beslut om avvisning eller utvisning får en migrations-

domstol eller Migrationsöverdomstolen besluta att utlänningen ska förbjudas
att återvända till Sverige för viss tid, även om ingen lägre instans har medde-
lat ett sådant förbud.

När Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdom-

stolen prövar ett beslut om avvisning eller utvisning, får ett sådant beslut sam-
tidigt meddelas angående den som är under 16 år och som står under utlän-
ningens vårdnad. Detta gäller även om ingen lägre instans har prövat denna
fråga. I mål hos en migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen gäller
detta dock inte om det för barnet har åberopats omständigheter som avses i 4
kap. 1, 2 eller 2 a §.

8 a kap. Utvisning på grund av brott

Förutsättningar för utvisning av andra utlänningar än EES-medborgare
och deras familjemedlemmar

1 §

En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en

EES-medborgare får utvisas ur Sverige om han eller hon döms för ett brott
som kan leda till fängelse. En sådan utlänning får utvisas också om en dom-
stol undanröjer en villkorlig dom eller skyddstillsyn som utlänningen har
dömts till och dömer till en annan påföljd.

Utvisning får dock ske endast om utlänningen döms till svårare påföljd än

böter och om

1. gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är sådana att det

kan antas att han eller hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet
här i landet, eller

background image

17

SFS 2014:198

2. brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inne-

burit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att han eller hon inte
bör få stanna kvar.

2 §

När en domstol överväger om en utlänning bör utvisas enligt 1 §, ska

den ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället. Domsto-
len ska särskilt beakta

1. utlänningens levnadsomständigheter,
2. om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av

kontakt med honom eller henne, hur kontakten har varit och hur den skulle
påverkas av att utlänningen utvisas,

3. utlänningens övriga familjeförhållanden, och
4. hur länge utlänningen har vistats i Sverige.
En utlänning som är flykting och som behöver en fristad i Sverige får utvi-

sas enligt 1 § endast om han eller hon har begått ett synnerligen grovt brott
och det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta
utlänningen stanna här. Utvisning får också ske om utlänningen i Sverige eller
utomlands har bedrivit verksamhet som har inneburit fara för rikets säkerhet
och det finns anledning att anta att han eller hon skulle fortsätta med sådan
verksamhet här.

Av 21 kap. 9 § och 22 kap. 5 § framgår att en utlänning som har uppehålls-

tillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd enligt 22 kap. 2 eller 3 §
får utvisas enligt 1 § endast om det finns sådana omständigheter som anges i
andra stycket.

3 §

En utlänning får utvisas enligt 1 § endast när det finns synnerliga skäl,

om han eller hon hade vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd
sedan minst fyra år när åtal väcktes eller om han eller hon då varit bosatt i
Sverige sedan minst fem år.

En utlänning får inte utvisas enligt 1 § om utlänningen kom till Sverige

innan han eller hon fyllde 15 år och hade vistats här sedan minst fem år när
åtal väcktes.

4 §

När en fråga om utvisning enligt 1 § prövas ska hänsyn tas till om utlän-

ningen på grund av bestämmelserna i 12 kap. inte kan sändas till ett visst land
eller om det annars finns särskilda hinder mot att beslutet verkställs.

Förutsättningar för utvisning av EES-medborgare och deras
familjemedlemmar

5 §

En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare får

utvisas ur Sverige om de förutsättningar som anges i 1 § är uppfyllda och det
sker av hänsyn till allmän ordning och säkerhet.

Det som föreskrivs i 2�4 §§ i fråga om utvisning enligt 1 § gäller även vid

utvisning av en EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medbor-
gare enligt denna paragraf. �ven det som föreskrivs i 8 kap. 12�14 §§ i fråga
om utvisning enligt 8 kap. 11 § gäller vid utvisning enligt denna paragraf.

En medborgare i ett annat nordiskt land får utvisas enligt denna paragraf

endast när det finns synnerliga skäl, om han eller hon hade varit bosatt i
Sverige sedan minst två år när åtalet väcktes.

background image

18

SFS 2014:198

Behörig domstol

6 §

Utvisning på grund av brott beslutas av den domstol som handlägger

brottmålet.

Beslut om utvisning vid ändring av påföljd enligt 34 kap. brottsbalken

7 §

När en domstol enligt 34 kap. brottsbalken beslutar att ändra en påföljd

som en utlänning har dömts till utöver utvisning, får domstolen även meddela
det beslut om utvisningen som förändringen av påföljd ger anledning till.

Utvisning av en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i
Sverige

7 a §

En utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och som

har internationellt skydd i en annan EU-stat får utvisas endast till den staten.

�&terreseförbud

8 §

En allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott ska innehålla

förbud för utlänningen att återvända till Sverige under viss tid eller utan tids-
begränsning. I ett beslut med ett tidsbegränsat återreseförbud ska utlänningen
upplysas om vilken dag förbudet upphör att gälla. I beslutet ska han eller hon
också upplysas om den påföljd som överträdelse av förbudet kan medföra
enligt 20 kap.

Särskilt tillstånd till kort besök

9 §

En utlänning som har meddelats ett återreseförbud enligt 8 § får ges

särskilt tillstånd av Migrationsverket att göra ett kort besök här, om besöket
gäller synnerligen viktiga angelägenheter. Om det finns särskilda skäl, får ett
sådant tillstånd ges också på ansökan av någon annan än utlänningen.

Uppehållstillstånd och upphävande av utvisningsbeslut

10 §

I 12 kap. finns bestämmelser om uppehållstillstånd för den som av all-

män domstol har utvisats på grund av brott och om upphävande av ett sådant
utvisningsbeslut.

10 kap.

1 §

29

En utlänning som har fyllt 18 år får tas i förvar om

1. utlänningens identitet är oklar vid ankomsten till Sverige eller när han

eller hon därefter ansöker om uppehållstillstånd och han eller hon inte kan
göra sannolikt att den identitet han eller hon uppger är riktig, och

2. utlänningens rätt att få resa in i eller vistas i Sverige inte kan bedömas

ändå.

En utlänning som har fyllt 18 år får också tas i förvar om
1. det är nödvändigt för att en utredning om utlänningens rätt att stanna i

Sverige ska kunna genomföras,

29 Senaste lydelse 2012:129.

background image

19

SFS 2014:198

2. det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas eller utvisas enligt

8 kap. 2, 3, 6, 8, 9 eller 10 § eller 11 § första stycket, eller

3. det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett be-

slut om avvisning eller utvisning.

Beslut om förvar av en utlänning enligt andra stycket 2 eller 3 får meddelas

endast om det annars finns en risk att utlänningen bedriver brottslig verksam-
het i Sverige, avviker, håller sig undan eller på annat sätt hindrar verkställig-
heten.

2 §

30

Ett barn får tas i förvar, om

1. det är sannolikt att barnet kommer att avvisas med omedelbar verkstäl-

lighet eller det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av
ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet,

2. risken är uppenbar att barnet annars håller sig undan och därigenom

äventyrar en verkställighet som inte bör fördröjas, och

3. det inte är tillräckligt att barnet ställs under uppsikt enligt bestämmel-

serna i 7 §.

Ett barn får också tas i förvar, om
1. det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett be-

slut om avvisning i andra fall än enligt första stycket eller ett beslut om utvis-
ning enligt 8 kap. 6 eller 10 § eller 8 a kap. 1 eller 5 §, och

2. det vid ett tidigare försök att verkställa beslutet inte visat sig tillräckligt

att barnet ställts under uppsikt enligt bestämmelserna i 7 § andra stycket.

7 §

Ett barn får, under de förutsättningar som anges i 2 § första stycket 1

och 2, ställas under uppsikt.

Ett barn får dessutom ställas under uppsikt när beslut har meddelats om av-

visning i andra fall än som avses i 2 § första stycket eller när beslut har med-
delats om utvisning enligt 8 kap. 6 eller 10 § eller 8 a kap. 1 eller 5 §.

12 kap.

4 §

31

Ett beslut om avvisning eller utvisning som meddelas av Migrations-

verket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen ska verkställas
genom att utlänningen sänds till det land eller, om flera länder angetts, något
av de länder som anges i beslutet.

Ett beslut om avvisning som meddelas av en polismyndighet samt allmän

domstols beslut om utvisning på grund av brott ska verkställas genom att
utlänningen sänds till sitt hemland eller, om möjligt, till det land från vilket
utlänningen kom till Sverige. Om verkställighet inte kan genomföras till
något av dessa länder får en utlänning i stället sändas till ett land som utlän-
ningen har anknytning till. För en utlänning som har ställning som varaktigt
bosatt i Sverige och som har internationellt skydd i en annan EU-stat får verk-
ställighet endast ske till den stat som framgår av 8 a kap. 7 a §.

En utlänning som ska avvisas eller utvisas får alltid sändas till ett land som

utlänningen visar att mottagande kan ske i.

30 Senaste lydelse 2012:129.

31 Senaste lydelse 2009:1542.

background image

20

SFS 2014:198

6 §

En polismyndighets beslut om avvisning får verkställas även om det har

överklagats. Detsamma gäller för Migrationsverkets beslut enligt 8 kap. 17 §
andra stycket.

7 §

Migrationsverkets beslut om avvisning enligt 8 kap. 17 § första stycket

eller utvisning får verkställas även om beslutet inte har vunnit laga kraft, om

1. utlänningen har förklarat sig nöjd med beslutet (nöjdförklaring), eller
2. Migrationsverket enligt 8 kap. 19 § har beslutat att verkets beslut om av-

visning får verkställas trots att det inte vunnit laga kraft.

8 a §

32

Om en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd som flykting

enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a §,
får ett beslut om avvisning eller utvisning inte verkställas innan ansökan har
prövats och då avslagits genom ett beslut som har vunnit laga kraft eller innan
ett beslut att avvisa ansökan enligt 5 kap. 1 b § har vunnit laga kraft.

Första stycket gäller inte om Migrationsverket har beslutat om omedelbar

verkställighet enligt 8 kap. 19 § eller om utlänningen har utvisats på grund av
brott. I dessa fall får beslutet om avvisning eller utvisning verkställas när an-
sökan om uppehållstillstånd har prövats i en instans och då avslagits.

Första stycket hindrar inte att utlänningen överlämnas, utlämnas eller över-

förs till en annan stat eller internationell domstol eller tribunal för att lagföras
eller avtjäna en frihetsberövande påföljd.

10 §

Har en utlänning överklagat ett beslut om att avvisas med omedelbar

verkställighet enligt 8 kap. 19 §, ska Migrationsverket pröva om verkställig-
heten av beslutet tills vidare ska avbrytas (inhibition).

�ven i andra fall när Migrationsverket omprövar ett avvisningsbeslut ska

verket pröva frågan om inhibition.

23 §

Har ett beslut om avvisning eller utvisning verkställts, och anträffas ut-

länningen därefter här i landet, ska beslutet verkställas på nytt, om det har
vunnit laga kraft eller enligt 7 eller 8 § ändå får verkställas och om det inte
har upphört att gälla enligt 22 §.

Beslut om avvisning eller utvisning får dock inte verkställas om utlän-

ningen

1. återvänt med uppehållstillstånd eller visering,
2. återvänt efter att ha fått särskilt tillstånd till ett kort besök här i landet en-

ligt 8 kap. 25 § eller 8 a kap. 9 §, eller

3. efter återkomsten beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.
Vad som sägs i andra stycket 1 gäller under giltighetstiden för tillståndet

eller viseringen.

Ett beslut om avvisning eller utvisning som inte är förenat med något gäl-

lande förbud att återvända får inte heller verkställas om utlänningen är undan-
tagen från krav på visering eller uppehållstillstånd enligt 2 kap. 8 a första
stycket eller 8 b § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
2 kap. 9 §.

32 Senaste lydelse 2009:1542.

background image

21

SFS 2014:198

13 kap.

9 §

33

I ärenden om visering, tidsbegränsat uppehållstillstånd, arbetstillstånd

och återkallelse av permanent uppehållstillstånd eller ställning som varaktigt
bosatt i Sverige tillämpas bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen
(1986:223) om rätt för en part att få del av uppgifter endast när utlänningen är
bosatt eller annars vistas i Sverige.

10 §

34

Ett beslut ska vara skriftligt och innehålla de skäl som ligger till

grund för beslutet om det avser

� uppehållsrätt,
� resedokument,
� uppehållstillstånd,
� arbetstillstånd,
� statusförklaring,
� ställning som varaktigt bosatt i Sverige,
� avvisning eller utvisning,
� återreseförbud,
� upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott,
� förlängning eller upphävande av tidsfrist för frivillig avresa,
� förvar eller uppsikt, eller
� kroppsvisitation.
Vid beslut i fråga om nationell visering får skälen som ligger till grund för

beslutet utelämnas. En utlänning har dock alltid rätt till motivering av ett be-
slut i fråga om nationell visering, om beslutet går utlänningen emot och utlän-
ningen är en familjemedlem till en EES-medborgare eller omfattas av avtalet
mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och
Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer, utan att vara EES-med-
borgare eller medborgare i Schweiz.

14 kap.

3 §

35

Migrationsverkets beslut får överklagas till en migrationsdomstol, om

beslutet innebär

� avvisning eller utvisning,
� avslag på en ansökan om upphävande av allmän domstols beslut om ut-

visning på grund av brott,

� avslag på en ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller ställning

som varaktigt bosatt i Sverige, eller

� återkallelse av ett uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller ställning som

varaktigt bosatt i Sverige.

5 a §

36

En myndighets beslut om avslag på ansökan om Schengenvisering

eller om upphävande eller återkallelse av Schengenvisering får överklagas till
en migrationsdomstol.

En myndighets beslut får överklagas till en migrationsdomstol om beslutet

innebär avslag på ansökan om nationell visering eller återkallelse av nationell

33 Senaste lydelse 2006:219.

34 Senaste lydelse 2013:648.

35 Senaste lydelse 2013:648.

36 Senaste lydelse 2011:705.

background image

22

SFS 2014:198

visering för en utlänning som är en familjemedlem till en EES-medborgare
eller omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlems-
stater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer,
utan att vara EES-medborgare eller medborgare i Schweiz.

Uppehållsrätt

5 b §

Migrationsverkets beslut som rör uppehållsrätt får överklagas till en

migrationsdomstol.

11 §

37

Migrationsverkets beslut i fråga om avvisning, utvisning, uppehålls-

tillstånd, arbetstillstånd, statusförklaring, resedokument, ställning som varak-
tigt bosatt och förvar i ett säkerhetsärende får överklagas av Säkerhetspolisen.

16 kap.

5 §

Förfarandet är skriftligt.

I handläggningen får ingå muntlig förhandling i en viss fråga, när det kan

antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av
målet.

I en migrationsdomstol ska muntlig förhandling hållas, om en utlänning

som för talan i målet begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte
heller särskilda skäl talar mot det.

Muntlig förhandling ska vidare hållas i en migrationsdomstol i mål som rör

utvisning eller vägran att förnya ett uppehållstillstånd för en utlänning som är
en EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare eller om-
fattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å
ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer. �ven i mål
som rör avvisning eller där ansökan om uppehållstillstånd har avslagits ska
muntlig förhandling hållas i en migrationsdomstol, om det begärs av en sådan
utlänning och om han eller hon har ansökt om uppehållstillstånd. I dessa fall
behöver dock muntlig förhandling inte hållas om detta skulle strida mot den
nationella säkerhetens intresse.

Om en utlänning som har kallats vid vite att inställa sig personligen till en

förhandling uteblir, får rätten besluta att han eller hon ska hämtas till rätten
antingen omedelbart eller till en senare dag.

17 kap.

1 §

38

Socialnämnden ska lämna ut uppgifter om en utlännings personliga

förhållanden, om en polismyndighet, Säkerhetspolisen, Migrationsverket, en
migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen begär det och uppgifterna
behövs för att avgöra ett ärende om uppehållstillstånd eller ett ärende om
ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller för att verkställa ett beslut om
avvisning eller utvisning. Detsamma gäller när fråga har uppkommit om ut-
länningen har uppehållsrätt.

37 Senaste lydelse 2009:1542.

38 Senaste lydelse 2013:648.

background image

23

SFS 2014:198

18 kap.

1 §

39

Offentligt biträde ska förordnas för den som åtgärden avser, om det

inte måste antas att behov av biträde saknas, i mål och ärenden om

1. avvisning, dock inte hos polismyndighet om inte utlänningen enligt

10 kap. 1 eller 2 § hållits i förvar sedan mer än tre dagar,

2. utvisning enligt 8 kap. 6 eller 10 § eller 11 § andra stycket,
3. verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt denna lag,

om beslut om inhibition meddelats av Migrationsverket, en migrationsdom-
stol eller Migrationsöverdomstolen eller om ny prövning beviljats,

4. verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt denna lag,

dock endast när det gäller fråga om förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § och utlän-
ningen hållits i förvar sedan mer än tre dagar, och

5. hemsändande enligt 23 kap. 2 §.
Offentligt biträde ska alltid förordnas för barn som hålls i förvar enligt

10 kap. 2 §, om barnet saknar vårdnadshavare här i landet.

20 kap.

2 §

40

Till fängelse i högst ett år eller, om brottet är ringa, till böter döms en

utlänning som uppsåtligen uppehåller sig i Sverige fastän han eller hon enligt
ett verkställt beslut om utvisning enligt 8 a kap. 1 eller 5 § inte har haft rätt att
återvända hit.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om utlänningen har flytt hit av

skäl som avses i 4 kap. 1, 2 eller 2 a §.

I ringa fall ska åtal för brott enligt första stycket inte väckas annat än om

det är motiverat från allmän synpunkt.

21 kap.

9 §

En utlänning som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd får utvisas

på grund av brott endast om det finns sådana omständigheter som anges i 8 a
kap. 2 § andra stycket.

22 kap.

5 §

En utlänning som har uppehållstillstånd enligt 2 eller 3 § får utvisas på

grund av brott endast om det finns sådana omständigheter som anges i 8 a
kap. 2 § andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.
2. Vid tillämpningen av 8 kap. 25 och 26 §§, 8 a kap. 9 §, 10 kap. 2 § andra

stycket 1 och 7 § andra stycket, 12 kap. 4, 6, 7, 8 a och 10 §§ och 23 § andra
stycket 2 samt 20 kap. 2 § ska med beslut som där nämns likställas motsva-
rande beslut enligt äldre bestämmelser.

39 Senaste lydelse 2009:1542.

40 Senaste lydelse 2009:1542.

background image

24

SFS 2014:198

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)