SFS 2014:199 Lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

140199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:156) om
samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare;

utfärdad den 3 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2013:156) om samhälls-

orientering för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

2 §

Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år,

är folkbokförda i en kommun och har beviljats

1. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket

utlänningslagen (2005:716),

2. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a § första

stycket 1�3, andra eller tredje stycket utlänningslagen,

3. uppehållskort efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen,
4. uppehålltillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a § första

stycket 2 utlänningslagen, eller

5. uppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av 5 kap. 23 § andra, tredje eller femte stycket
utlänningslagen.

Lagen gäller dock inte nyanlända som går i gymnasieskola eller är medbor-

gare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller i Schweiz.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:81, bet. 2013/14:SfU11, rskr. 2013/14:192.

SFS 2014:199

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014