SFS 2014:177 Förordning om ändring i förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia

140177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1197) med
instruktion för Forum för levande historia;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1197) med instruktion

för Forum för levande historia ska införas två nya paragrafer, 2 b och 2 c §§,
av följande lydelse.

2 b §

Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till

Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rappor-
tering som behövs.

2 c §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet

och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om
vilken rapportering som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:177

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014