SFS 2014:193 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

140193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

2 §

1 Om förutsättningarna för registrering enligt 3, 4 eller 4 a § lagen

(1998:620) om belastningsregister är uppfyllda, ska registret innehålla upp-
gifter om

1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra identitets-

uppgifter,

2. domen, beslutet, strafföreläggandet eller föreläggandet av ordnings-

boten,

3. de brott som den registrerade har begått samt påföljden,
4. att ett brott har begåtts under påverkan av en sådan allvarlig psykisk stör-

ning som avses i 30 kap. 6 § brottsbalken,

5. att en viss påföljd ska avse även annat brott, att den ska undanröjas eller

att den ska ersätta en annan påföljd,

6. beslut om utvisning ur Sverige enligt 8 a kap. 1 eller 5 § utlänningslagen

(2005:716),

7. förordnande om omedelbar verkställighet eller om ett sådant tillgodoräk-

nande av frihetsberövande eller omhändertagande som avses i 33 kap. 6 och
7 §§ brottsbalken,

8. gjord personutredning,
9. dom eller beslut enligt 34 kap. 10 eller 18 § brottsbalken eller beslut en-

ligt 19 § andra stycket bötesverkställighetslagen (1979:189),

10. lagakraftvunnet beslut varigenom fängelse på livstid omvandlats till ett

tidsbestämt straff enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livs-
tid,

11. att en dom eller ett beslut i den del som rör den utdömda påföljden eller

avser sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet
har vunnit laga kraft eller i något av dessa avseenden har överklagats,

12. att regeringen av nåd har efterskänkt eller ändrat en påföljd som har

förts in i belastningsregistret,

13. att resning har beviljats, och
14. plats för brotten samt namn på den registrerades föräldrar om uppgif-

terna har överförts till Sverige med stöd av rådets rambeslut 2009/315/RIF av

1 Senaste lydelse 2012:768.

SFS 2014:193

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

2

SFS 2014:193

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av upp-
gifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.
2. Vid tillämpning av 2 § 6 ska med beslut som där nämns likställas mot-

svarande beslut enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)