SFS 2014:1000 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser, dels ändring i samma förordning

141000.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om dels fortsatt giltighet av förordningen
(2011:355) om försöksverksamhet med
riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans
högre årskurser, dels ändring i samma förordning;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:355) om försöks-

verksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre års-
kurser, som gäller till och med den 30 juni 2021,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2024,
dels att 1, 2 och 12 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet

med riksrekryterande spetsutbildning i vissa ämnen i grundskolan. Förord-
ningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2012–30 juni
2022.

Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en utbildning inom

grundskolans årskurser 7–9 som inrymmer särskild fördjupning och bredd-
ning inom det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot.

Syftet med spetsutbildningen är, utöver vad som följer av 10 kap. 2 § skol-

lagen (2010:800), att ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling.

2 §

Statens skolverk får inför vart och ett av läsåren 2012/13–2014/15 be-

sluta att huvudmän för grundskolan får delta i försöksverksamheten enligt
denna förordning.

Den huvudman som deltar i försöksverksamheten får under de åtta läsår

som följer efter Skolverkets beslut starta spetsutbildning i årskurs 7.

För offentliga huvudmän innebär ett sådant beslut som avses i första

stycket att elever från hela landet ska tas emot till spetsutbildningen enligt
10 kap. 26 § skollagen (2010:800).

12 §

Statens skolverk ska senast den 30 april under 2015–2023 lämna en re-

dovisning av omfattningen av försöksverksamheten och en utvärdering av
den till Regeringskansliet.

Skolverket ska senast den 15 augusti 2017 lämna

en fördjupad redovisning av försöksverksamheten till Regeringskansliet.

SFS 2014:1000

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1000

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna förordning träder i kraft den 5 augusti 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)