SFS 2014:1001 Förordning om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

141001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:793) om
försöksverksamhet med riksrekryterande
gymnasial spetsutbildning;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 1, 9 och 12 §§ förordningen (2008:793) om för-

söksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

1

Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med

riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturvetenskap-
liga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Förordningen gäller
för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2009�30 juni 2022.

Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en gymnasial utbildning

som

1. innehåller gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning inom

det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot, utöver
vad som får förekomma på det nationella program och den inriktning som
närmast motsvarar spetsutbildningen, och

2. gör det möjligt för en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasiestu-

dier läsa kurser vid ett universitet eller en högskola.

9 §

2

Om en kommun har antagit en elev på en riksrekryterande spetsutbild-

ning har den kommunen rätt till ersättning för sina kostnader för elevens
utbildning från elevens hemkommun enligt följande.

Ersättning ska lämnas med det belopp som framgår för respektive program

och i förekommande fall inriktning enligt de föreskrifter som Statens skolverk
har meddelat med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039).

Om 16 kap. 55 § första stycket skollagen (2010:800) inte kan tillämpas när

det gäller det bidrag elevens hemkommun ska lämna till en fristående gymna-
sieskola, ska bidrag lämnas med det belopp som följer av andra stycket.

12 §

3

Statens skolverk ska senast den 30 april under 2015�2023 lämna en

redovisning av omfattningen av försöksverksamheten och en utvärdering av
den till Regeringskansliet. Skolverket ska senast den 15 augusti 2017 lämna
en fördjupad redovisning av försöksverksamheten till Regeringskansliet.

1 Senaste lydelse 2012:727.

2 Senaste lydelse 2011:522.

3 Senaste lydelse 2012:727.

SFS 2014:1001

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1001

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Skolverket ska vid utvärderingen och den fördjupade redovisningen samråda
med Universitetskanslersämbetet.

Denna förordning träder i kraft den 5 augusti 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)