SFS 2014:1001 Förordning om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

141001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JCLDJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JCLDJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JCLDJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:JCLDJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:JCLDJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:JCLDJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:JCLDJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JCLDJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JCLDJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JCLDJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:JCLDJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:JCLDJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:JCLDJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JCLDJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2008:793) om <br/>f�rs�ksverksamhet med riksrekryterande <br/>gymnasial spetsutbildning;</b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1, 9 och 12 �� f�rordningen (2008:793) om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">s�ksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska ha f�l-<br/>jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om f�rs�ksverksamhet med</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturvetenskap-<br/>liga, samh�llsvetenskapliga eller humanistiska �mnen. F�rordningen g�ller<br/>f�r utbildning som p�b�rjas under tiden 1 juli 200930 juni 2022.</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med spetsutbildning enligt denna f�rordning avses en gymnasial utbildning</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. inneh�ller gymnasiekurser med s�rskild f�rdjupning och breddning inom</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r inriktad mot, ut�ver<br/>vad som f�r f�rekomma p� det nationella program och den inriktning som<br/>n�rmast motsvarar spetsutbildningen, och</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. g�r det m�jligt f�r en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasiestu-</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">dier l�sa kurser vid ett universitet eller en h�gskola.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:613px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en kommun har antagit en elev p� en riksrekryterande spetsutbild-</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ning har den kommunen r�tt till ers�ttning f�r sina kostnader f�r elevens<br/>utbildning fr�n elevens hemkommun enligt f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttning ska l�mnas med det belopp som framg�r f�r respektive program</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">och i f�rekommande fall inriktning enligt de f�reskrifter som Statens skolverk<br/>har meddelat med st�d av 13 kap. 9 � gymnasief�rordningen (2010:2039).</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om 16 kap. 55 � f�rsta stycket skollagen (2010:800) inte kan till�mpas n�r</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">det g�ller det bidrag elevens hemkommun ska l�mna till en frist�ende gymna-<br/>sieskola, ska bidrag l�mnas med det belopp som f�ljer av andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:787px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft14">3</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens skolverk ska senast den 30 april under 20152023 l�mna en</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">redovisning av omfattningen av f�rs�ksverksamheten och en utv�rdering av<br/>den till Regeringskansliet. Skolverket ska senast den 15 augusti 2017 l�mna<br/>en f�rdjupad redovisning av f�rs�ksverksamheten till Regeringskansliet.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2012:727.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2011:522.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2012:727.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1001</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 juli 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:1001</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">Skolverket ska vid utv�rderingen och den f�rdjupade redovisningen samr�da<br/>med Universitetskanslers�mbetet.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 5 augusti 2014.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MARIA ARNHOLM</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2008:793) om
f�rs�ksverksamhet med riksrekryterande
gymnasial spetsutbildning;

utf�rdad den 26 juni 2014.

Regeringen f�reskriver att 1, 9 och 12 �� f�rordningen (2008:793) om f�r-

s�ksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska ha f�l-
jande lydelse.

1 �

1

Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om f�rs�ksverksamhet med

riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturvetenskap-
liga, samh�llsvetenskapliga eller humanistiska �mnen. F�rordningen g�ller
f�r utbildning som p�b�rjas under tiden 1 juli 200930 juni 2022.

Med spetsutbildning enligt denna f�rordning avses en gymnasial utbildning

som

1. inneh�ller gymnasiekurser med s�rskild f�rdjupning och breddning inom

det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r inriktad mot, ut�ver
vad som f�r f�rekomma p� det nationella program och den inriktning som
n�rmast motsvarar spetsutbildningen, och

2. g�r det m�jligt f�r en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasiestu-

dier l�sa kurser vid ett universitet eller en h�gskola.

9 �

2

Om en kommun har antagit en elev p� en riksrekryterande spetsutbild-

ning har den kommunen r�tt till ers�ttning f�r sina kostnader f�r elevens
utbildning fr�n elevens hemkommun enligt f�ljande.

Ers�ttning ska l�mnas med det belopp som framg�r f�r respektive program

och i f�rekommande fall inriktning enligt de f�reskrifter som Statens skolverk
har meddelat med st�d av 13 kap. 9 � gymnasief�rordningen (2010:2039).

Om 16 kap. 55 � f�rsta stycket skollagen (2010:800) inte kan till�mpas n�r

det g�ller det bidrag elevens hemkommun ska l�mna till en frist�ende gymna-
sieskola, ska bidrag l�mnas med det belopp som f�ljer av andra stycket.

12 �

3

Statens skolverk ska senast den 30 april under 20152023 l�mna en

redovisning av omfattningen av f�rs�ksverksamheten och en utv�rdering av
den till Regeringskansliet. Skolverket ska senast den 15 augusti 2017 l�mna
en f�rdjupad redovisning av f�rs�ksverksamheten till Regeringskansliet.

1 Senaste lydelse 2012:727.

2 Senaste lydelse 2011:522.

3 Senaste lydelse 2012:727.

SFS 2014:1001

Utkom fr�n trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1001

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Skolverket ska vid utv�rderingen och den f�rdjupade redovisningen samr�da
med Universitetskanslers�mbetet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 5 augusti 2014.

P� regeringens v�gnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

;