SFS 2014:1003 Förordning om ändring i förordningen (2013:871) om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

141003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:871) om statligt
stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa
andra utbildningar;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:871) om statligt stöd

för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

dels att rubriken till förordningen samt 1, 9, 24, 25, 28 och 29 §§ och rubri-

kerna närmast före 25 och 29 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter rubriken till förordningen ska lyda ”Förut-

sättningar för stöd”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 24 a §, och närmast före 24 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

Förordning om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa
andra utbildningar

1 §

En enskild fysisk eller juridisk person som anordnar en utbildning kan

enligt denna förordning få stöd för utbildningen genom att utbildningen

1. ställs under statlig tillsyn,
2. förklaras berättiga de studerande till studiestöd, eller
3. berättigar till statsbidrag.
Stöd enligt första stycket 2 och 3 lämnas inom ramen för anvisade medel.
Stöd enligt första stycket får inte lämnas för en utbildning som på annat sätt

står under statlig tillsyn eller berättigar de studerande till studiestöd. Stöd får
inte heller lämnas för en sådan del av en utbildning som statsbidrag lämnas
för på annat sätt.

9 §

En utbildning kan få stöd genom att utbildningen ställs under statlig till-

syn även om villkoren i 4 § eller 5 § första stycket 2 eller 7, 12, 14–16,
19 eller 22 §§ inte är uppfyllda, om utbildningen omfattar minst 200 timmar
lärar- eller handledarledd undervisning under högst tre år.

24 §

Behörig att antas till utbildningen är den som har genomgått gymnasie-

skolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Behörig att
antas är också den som annars bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningsanordnaren får utöver vad som anges i första stycket ställa krav

på särskilda förkunskaper.

SFS 2014:1003

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1003

Anstånd och studieuppehåll

24 a §

Om det finns särskilda skäl, får utbildningsanordnaren i enskilda fall

besluta att den som är antagen till utbildningen får

1. anstånd med att påbörja studierna, eller
2. fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

Ansökan och beslut om stöd

25 §

Ansökan om stöd i form av tillsyn, en förklaring att de studerande är

berättigade till studiestöd eller statsbidrag ges in till Myndigheten för yrkes-
högskolan som beslutar om stödet. Ansökan ska innehålla de uppgifter som
myndigheten behöver för att meddela föreskrifter om utbildningsplan och
kursplaner för den utbildning som ansökan avser.

Beslut som innebär att stöd beviljas ska begränsas till att avse en viss tid.

Beslutet ska alltid avse minst en utbildningsomgång. Den utbildning som
beslutet avser ska vara avslutad inom den tid som myndigheten bestämmer,
dock senast sex år efter den starttidpunkt som anges i beslutet.

Myndighetens beslut om stöd för en sådan utbildning som avses i 4 § 1 ska

fattas efter förslag från Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbild-
ningar.

28 §

Beslut om stöd enligt 25 § ska innehålla uppgifter om

1. huruvida beslutet avser tillsyn, en förklaring att de studerande är berätti-

gade till studiestöd enligt avdelning A 2 eller B 1 i bilagan till studiestödsför-
ordningen (2000:655) eller statsbidrag,

2. belopp, om beslutet avser statsbidrag,
3. utbildningens start- och sluttidpunkt,
4. utbildningens längd, omfattning angiven som andel av heltid och antalet

årsplatser, och

5. utbildningens lokalisering.
Till beslutet ska en utbildningsplan för utbildningen enligt 13 § bifogas.
Om utbildningsanordnaren med stöd av 24 a § 2 har beslutat att studier får

återupptas, får antalet årsplatser på utbildningen överstiga det antal platser
som beslutet enligt 25 § avser. Det överstigande antalet får dock inte vara
större än vad som följer av utbildningsanordnarens beslut med stöd av
24 a § 2.

Fördelning och beräkning av stöd

29 §

Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid sin fördelning av årsplatser

som kan berättiga de studerande till studiestöd och av statsbidrag särskilt ta
hänsyn till i vilken grad kvaliteten på en utbildning svarar mot förutsättning-
arna för stöd enligt denna förordning.

background image

3

SFS 2014:1003

Denna förordning träder i kraft den 5 augusti 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014