SFS 2014:1004 Förordning om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

141004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1162) med
instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1162) med instruk-

tion för Myndigheten för yrkeshögskolan

dels att 2�4, 9, 9 a, 13 a och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 6 § ska lyda ⬝Validering, utbildningsbevis

och andra handlingar⬝,

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förord-

ningen (2013:874) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska

1. besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan enligt för-

ordningen (2009:130) om yrkeshögskolan,

2. pröva frågor om statsbidrag eller särskilda medel enligt förordningen om

yrkeshögskolan,

3. på det sätt som anges i 6 kap. 1 § förordningen om yrkeshögskolan svara

för sådana försäkringar som anges där,

4. analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshög-

skolan,

5. svara för ett register över uppgifter om de studerande i utbildningarna

inom yrkeshögskolan och i de utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs
som uppdragsutbildningar samt de studerandes studieresultat, betyg, examina
och utbildningsbevis,

6. pröva frågor om stöd enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst-

och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar samt svara för ett register
över uppgifter om de studerande i utbildningarna och de studerandes studie-
resultat, betyg, intyg och utbildningsbevis, och

7. pröva frågor om statsbidrag enligt förordningen (2012:140) om stats-

bidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

3 §

2

Myndigheten ska främja utvecklingen av

1. utbildningarna inom yrkeshögskolan,
2. de utbildningar som statsbidrag lämnas för enligt förordningen

(2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och tecken-
språk, och

1 Senaste lydelse 2013:874.

2 Senaste lydelse 2013:874.

SFS 2014:1004

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1004

3. de utbildningar som stöd lämnas för enligt förordningen (2013:871) om

stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Myndigheten ska även främja kvaliteten i de utbildningar som anges i

första stycket 1�3.

4 §

3

Myndigheten ska

1. ha tillsyn över utbildningarna inom yrkeshögskolan, de utbildningar

inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar, de utbildningar
som statsbidrag lämnas för enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för
viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk samt de utbildningar som
stöd lämnas för enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kultur-
utbildningar och vissa andra utbildningar, och

2. granska kvaliteten i de utbildningar som avses i 1 samt utbildningsanord-

narnas kvalitetsarbete.

Den tillsyn som utövas löpande och kvalitetsgranskningen ska genomföras

med utgångspunkt i en behovsanalys.

9 §

4

Myndigheten ska

1. svara för uppföljning av användningen av stöd och annan uppföljning

inom sitt ansvarsområde,

2. vara den nationella samordningspunkten för den europeiska referens-

ramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications
Framework (EQF),

3. framställa statistik inom sitt ansvarsområde, och
4. vara personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i sin

verksamhet.

9 a §

5

Myndigheten ska informera och sprida kunskap om

1. yrkeshögskolan och det samlade utbudet av utbildningar inom yrkeshög-

skolan,

2. utbudet av utbildningar som statsbidrag lämnas för enligt förordningen

(2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och tecken-
språk, och

3. utbudet av utbildningar som stöd lämnas för enligt förordningen

(2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbild-
ningar.

13 a §

6

Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Rådet

för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar. Det rådgivande organet
ska

1. lämna förslag till myndigheten på vilka utbildningar som ska beviljas

stöd enligt 4 § 1 förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbild-
ningar och vissa andra utbildningar, och

2. bistå myndigheten med utformningen av kriterier, indikatorer och princi-

per för uppföljning, kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring av de utbild-

3 Senaste lydelse 2013:874.

4 Senaste lydelse 2013:874.

5 Senaste lydelse 2013:874.

6 Senaste lydelse 2013:874.

background image

3

SFS 2014:1004

ningar som stöd lämnas för enligt 4 § 1 förordningen om stöd för konst- och
kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar består av myn-

dighetschefen, som är ordförande, och högst fyra andra ledamöter. De andra
ledamöterna ska ha kunskaper om konstnärlig verksamhet. Minst två av dem
ska företräda universitet eller högskolor med högskoleutbildningar som kan
leda fram till konstnärliga examina.

18 §

Myndigheten ska ta ut avgifter av en utbildningsanordnare som bedri-

ver utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning. Avgifterna ska
tas ut för

1. studiedokumentation och administration för uppdragsutbildningen med

3 000 kronor per utbildningsomgång, och

2. tillsyn över och uppföljning av uppdragsutbildning som endast i mindre

omfattning är integrerad i en utbildning inom yrkeshögskolan med
23 000 kronor per ärende.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för sådan utbildning som avses i

punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen
(2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbild-
ningar.

Denna förordning träder i kraft den 5 augusti 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014