SFS 2014:1007 Förordning om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

141007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:815) om
provtagning på djur, m.m.;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2006:815) om provtagning

på djur, m.m. ska ha följande lydelse.

18 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ersättning enligt 19 a §

lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Frågor om ersättning prövas av Jordbruksverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2014:1007

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014