SFS 2014:1008 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

141008.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

11 kap.

6 §

2

Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgif-

ter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor:
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Havs- och vattenmyndig-
heten, Statens jordbruksverk, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium,
Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Läkemedels-
verket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket,
Post- och telestyrelsen, Myndigheten för radio och tv, Sveriges riksbank,
Skatteverket, Skogsstyrelsen, Statens energimyndighet, Statistiska central-
byrån, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Transportstyrel-
sen. Tullverket ska vidare på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgif-
ter som förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:183, bet. 2013/14:MJU25, rskr. 2013/14:361.

2 Senaste lydelse 2012:809.

SFS 2014:1008

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014