SFS 2014:1009 Lag om handel med timmer och trävaror

141009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JIMNCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JIMNCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JIMNCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:JIMNCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:JIMNCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:JIMNCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:JIMNCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:JIMNCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JIMNCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JIMNCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JIMNCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:JIMNCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:JIMNCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:JIMNCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JIMNCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:JIMNCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:JIMNCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:JIMNCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JIMNCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:JIMNCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om handel med timmer och tr�varor;</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:349px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag kompletterar</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 995/2010 av den 20</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">oktober 2010 om fastst�llande av skyldigheter f�r verksamhetsut�vare som<br/>sl�pper ut timmer och tr�varor p� marknaden</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft13">2, och</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�rordningar som meddelats med st�d av Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordning (EU) nr 995/2010.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">De ord och uttryck som anv�nds i denna lag har samma betydelse som i</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 995/2010.</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Beh�rig myndighet</b></p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:541px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Den myndighet som regeringen best�mmer �r beh�rig myndighet enligt</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">de EU-f�rordningar som anges i 1 � och enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Kontroll</b></p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:628px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Den beh�riga myndigheten ska ut�va kontroll av</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. att de EU-f�rordningar som anges i 1 � och de beslut som har meddelats</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">med st�d av EU-f�rordningarna f�ljs, och</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. att denna lag, de f�reskrifter som meddelats i anslutning till lagen och de</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">beslut som meddelats med st�d av lagen f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Den beh�riga myndigheten ska ocks� verka f�r att n�mnda beslut och</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10">best�mmelser f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 �</b> Den beh�riga myndigheten har i den utstr�ckning som beh�vs f�r kon-<br/>trollen r�tt att</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. p� beg�ran f� upplysningar, ta del av handlingar och register, och<br/>2. f� tilltr�de till omr�den, lokaler och andra utrymmen som har anknytning</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">till den verksamhet kontrollen avser och d�r g�ra unders�kningar och ta<br/>prover av timmer och tr�varor som kan h�rr�ra fr�n olagligt avverkat timmer.</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">R�tten till tilltr�de g�ller inte bost�der.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:183, bet. 2013/14:MJU25, rskr. 2013/14:361.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 EUT L 295, 12.11.2010, s. 23 (Celex 32010R0995).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1009</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 juli 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:1009</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Den beh�riga myndigheten f�r i samband med kontroll av en verksam-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">hetsut�vare besluta om att hos denne ta om hand timmer eller tr�varor som<br/>sl�ppts ut p� marknaden av verksamhetsut�varen om det �r uppenbart att tim-<br/>ret eller tr�varorna h�rr�r fr�n olaglig avverkning. Ett s�dant omh�nder-<br/>tagande f�r vara i h�gst sex m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>F�rel�gganden och f�rbud</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Ut�ver vad som f�ljer av de EU-f�rordningar som anges i 1 � f�r den</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">beh�riga myndigheten meddela de f�rel�gganden och f�rbud som beh�vs f�r<br/>att</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. de EU-f�rordningar som anges i 1 � och de beslut som meddelats med</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">st�d av EU-f�rordningarna ska f�ljas, och</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. denna lag, de f�reskrifter som meddelats i anslutning till lagen och de</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">beslut som meddelats med st�d av lagen ska f�ljas.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Vite</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rel�gganden eller f�rbud enligt de EU-f�rordningar som anges i 1 �</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">eller enligt 6 � f�r f�renas med vite.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Den beh�riga myndigheten f�r dock inte f�rel�gga n�gon vid vite att med-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">verka i en utredning av en g�rning som kan leda till straff f�r honom eller<br/>henne.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Hj�lp av polismyndigheten</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Polismyndigheten ska p� beg�ran av den beh�riga myndigheten l�mna</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">den hj�lp som beh�vs f�r att</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. ut�va kontrollen enligt 3 �, eller<br/>2. verkst�lla ett beslut som meddelats med st�d av de EU-f�rordningar som</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">anges i 1 � eller med st�d av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">Hj�lp enligt f�rsta stycket f�r beg�ras endast om<br/>1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">kan utf�ras utan att polismans s�rskilda befogenheter enligt 10 � polislagen<br/>(1984:387) beh�ver anv�ndas, eller</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. det annars finns synnerliga sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Straff</b></p> <p style="position:absolute;top:730px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:729px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader d�ms den som med upps�t</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">eller av oaktsamhet bryter mot f�rbudet i artikel 4.1, j�mf�rd med artikel 2, i<br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 995/2010 av den 20 okto-<br/>ber 2010, i den ursprungliga lydelsen, att sl�ppa ut timmer fr�n olaglig av-<br/>verkning eller tr�varor som h�rr�r fr�n s�dant timmer p� marknaden, om av-<br/>verkningen skett i strid med best�mmelser i avverkningslandet i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. tillst�nd eller godk�nnande,<br/>2. anm�lan eller underr�ttelse till en myndighet eller f�reskriven tidsfrist</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">efter s�dan anm�lan eller underr�ttelse,</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">3. villkor i ett tillst�nd eller i ett beslut om godk�nnande,<br/>4. omr�desskydd till skydd f�r s�rskilda milj�er eller arter, eller</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2014:1009</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">5. tillst�nd eller f�rbud n�r det g�ller export. I ringa fall ska det inte d�mas</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">till ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om g�rningen �r belagd med samma eller str�ngare straff enligt brotts-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">balken eller enligt 29 kap. 2 b � milj�balken, f�r inte d�mas till ansvar enligt<br/>denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som �vertr�tt ett vitesf�rel�ggande f�r inte d�mas till ansvar enligt</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">denna lag f�r den g�rning som omfattas av f�rel�ggandet.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>F�rverkande</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Timmer och tr�varor som varit f�rem�l f�r brott enligt 9 � eller v�rdet</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">d�rav samt utbyte av ett s�dant brott ska f�rklaras f�rverkade, om det inte �r<br/>uppenbart osk�ligt.</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�verklagande m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Den beh�riga myndigheten f�r best�mma att ett beslut av myndigheten</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">enligt de EU-f�rordningar som anges i 1 � eller denna lag ska g�lla omedel-<br/>bart �ven om det �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Beslut av den beh�riga myndigheten enligt de EU-f�rordningar som</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">anges i 1 � och denna lag f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2014.</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft33">LENA EK<br/>(Landsbygdsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om handel med timmer och tr�varor;

utf�rdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 �

Denna lag kompletterar

1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 995/2010 av den 20

oktober 2010 om fastst�llande av skyldigheter f�r verksamhetsut�vare som
sl�pper ut timmer och tr�varor p� marknaden

2, och

2. f�rordningar som meddelats med st�d av Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EU) nr 995/2010.

De ord och uttryck som anv�nds i denna lag har samma betydelse som i

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 995/2010.

Beh�rig myndighet

2 �

Den myndighet som regeringen best�mmer �r beh�rig myndighet enligt

de EU-f�rordningar som anges i 1 � och enligt denna lag.

Kontroll

3 �

Den beh�riga myndigheten ska ut�va kontroll av

1. att de EU-f�rordningar som anges i 1 � och de beslut som har meddelats

med st�d av EU-f�rordningarna f�ljs, och

2. att denna lag, de f�reskrifter som meddelats i anslutning till lagen och de

beslut som meddelats med st�d av lagen f�ljs.

Den beh�riga myndigheten ska ocks� verka f�r att n�mnda beslut och

best�mmelser f�ljs.

4 � Den beh�riga myndigheten har i den utstr�ckning som beh�vs f�r kon-
trollen r�tt att

1. p� beg�ran f� upplysningar, ta del av handlingar och register, och
2. f� tilltr�de till omr�den, lokaler och andra utrymmen som har anknytning

till den verksamhet kontrollen avser och d�r g�ra unders�kningar och ta
prover av timmer och tr�varor som kan h�rr�ra fr�n olagligt avverkat timmer.

R�tten till tilltr�de g�ller inte bost�der.

1 Prop. 2013/14:183, bet. 2013/14:MJU25, rskr. 2013/14:361.

2 EUT L 295, 12.11.2010, s. 23 (Celex 32010R0995).

SFS 2014:1009

Utkom fr�n trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1009

5 �

Den beh�riga myndigheten f�r i samband med kontroll av en verksam-

hetsut�vare besluta om att hos denne ta om hand timmer eller tr�varor som
sl�ppts ut p� marknaden av verksamhetsut�varen om det �r uppenbart att tim-
ret eller tr�varorna h�rr�r fr�n olaglig avverkning. Ett s�dant omh�nder-
tagande f�r vara i h�gst sex m�nader.

F�rel�gganden och f�rbud

6 �

Ut�ver vad som f�ljer av de EU-f�rordningar som anges i 1 � f�r den

beh�riga myndigheten meddela de f�rel�gganden och f�rbud som beh�vs f�r
att

1. de EU-f�rordningar som anges i 1 � och de beslut som meddelats med

st�d av EU-f�rordningarna ska f�ljas, och

2. denna lag, de f�reskrifter som meddelats i anslutning till lagen och de

beslut som meddelats med st�d av lagen ska f�ljas.

Vite

7 �

F�rel�gganden eller f�rbud enligt de EU-f�rordningar som anges i 1 �

eller enligt 6 � f�r f�renas med vite.

Den beh�riga myndigheten f�r dock inte f�rel�gga n�gon vid vite att med-

verka i en utredning av en g�rning som kan leda till straff f�r honom eller
henne.

Hj�lp av polismyndigheten

8 �

Polismyndigheten ska p� beg�ran av den beh�riga myndigheten l�mna

den hj�lp som beh�vs f�r att

1. ut�va kontrollen enligt 3 �, eller
2. verkst�lla ett beslut som meddelats med st�d av de EU-f�rordningar som

anges i 1 � eller med st�d av denna lag.

Hj�lp enligt f�rsta stycket f�r beg�ras endast om
1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte

kan utf�ras utan att polismans s�rskilda befogenheter enligt 10 � polislagen
(1984:387) beh�ver anv�ndas, eller

2. det annars finns synnerliga sk�l.

Straff

9 �

Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader d�ms den som med upps�t

eller av oaktsamhet bryter mot f�rbudet i artikel 4.1, j�mf�rd med artikel 2, i
Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 995/2010 av den 20 okto-
ber 2010, i den ursprungliga lydelsen, att sl�ppa ut timmer fr�n olaglig av-
verkning eller tr�varor som h�rr�r fr�n s�dant timmer p� marknaden, om av-
verkningen skett i strid med best�mmelser i avverkningslandet i fr�ga om

1. tillst�nd eller godk�nnande,
2. anm�lan eller underr�ttelse till en myndighet eller f�reskriven tidsfrist

efter s�dan anm�lan eller underr�ttelse,

3. villkor i ett tillst�nd eller i ett beslut om godk�nnande,
4. omr�desskydd till skydd f�r s�rskilda milj�er eller arter, eller

background image

3

SFS 2014:1009

5. tillst�nd eller f�rbud n�r det g�ller export. I ringa fall ska det inte d�mas

till ansvar.

Om g�rningen �r belagd med samma eller str�ngare straff enligt brotts-

balken eller enligt 29 kap. 2 b � milj�balken, f�r inte d�mas till ansvar enligt
denna paragraf.

10 �

Den som �vertr�tt ett vitesf�rel�ggande f�r inte d�mas till ansvar enligt

denna lag f�r den g�rning som omfattas av f�rel�ggandet.

F�rverkande

11 �

Timmer och tr�varor som varit f�rem�l f�r brott enligt 9 � eller v�rdet

d�rav samt utbyte av ett s�dant brott ska f�rklaras f�rverkade, om det inte �r
uppenbart osk�ligt.

�verklagande m.m.

12 �

Den beh�riga myndigheten f�r best�mma att ett beslut av myndigheten

enligt de EU-f�rordningar som anges i 1 � eller denna lag ska g�lla omedel-
bart �ven om det �verklagas.

13 �

Beslut av den beh�riga myndigheten enligt de EU-f�rordningar som

anges i 1 � och denna lag f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2014.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

LENA EK
(Landsbygdsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;