SFS 2014:1010 Förordning om handel med timmer och trävaror

141010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om handel med timmer och trävaror;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20

oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som
släpper ut timmer och trävaror på marknaden

1, och

2. förordningar som meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 995/2010.

De ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse

som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010.

2 §

Skogsstyrelsen ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har

enligt de EU-förordningar som avses i 1 § och enligt lagen (2014:1009) om
handel med timmer och trävaror.

3 §

Skogsstyrelsen får meddela verkställighetsföreskrifter till de EU-förord-

ningar som avses i 1 § och till lagen (2014:1009) om handel med timmer och
trävaror.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 EUT L 295, 12.11.2010, s. 23 (Celex 32010R0995).

SFS 2014:1010

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014