SFS 2014:1011 Lag om ändring i lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror

141011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:1009) om handel med
timmer och trävaror;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2014:1009) om han-

del med timmer och trävaror att rubriken närmast före 8 § ska lyda ”Hjälp av
Polismyndigheten”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

LENA EK

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:183, bet. 2013/14:MJU25, rskr. 2013/14:361.

SFS 2014:1011

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014