SFS 2014:1012 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

141012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

1

dels att 1 kap. 16 §, 5 kap. 2 och 9 §§ och 7 kap. 20 och 21 §§ ska ha föl-

jande lydelse,

dels att punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förord-

ningen (2006:1054) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 22 §, av föl-

jande lydelse.

1 kap.

16 §

2

En högskola som genom en anmälan eller på något annat sätt får

kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning
eller utvecklingsarbete vid högskolan ska utreda misstankarna.

En högskola får under pågående utredning hämta in ett yttrande från

expertgruppen för oredlighet i forskning hos Centrala etikprövningsnämnden.

Om den person som väckt frågan om misstanke om oredlighet, eller den

person som misstanken riktas mot, begär det, ska högskolan hämta in ett
sådant yttrande. Något yttrande behöver dock inte hämtas in, om högskolan
bedömer det som uppenbart obehövligt.

5 kap.

2 §

3

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen

utbildning.

En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forsk-

ning, konstnärlig forskning och administration. Sådant arbete får, innan
doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer
än 20 procent av full arbetstid.

9 §

4

En anställning som assistent får motsvara högst 40 procent och en

anställning som amanuens högst 50 procent av full arbetstid. Arbetet ska avse
undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärlig
forskning.

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2009:1068.

3 Senaste lydelse 2009:933.

4 Senaste lydelse 2009:933.

SFS 2014:1012

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1012

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

En klinisk assistent ska arbeta inom klinisk utbildning och forskning.

7 kap.

20 §

5

För alla högskolor i Sverige ska det finnas ett gemensamt högskole-

prov.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för att provet tas fram och beslu-

tar om resultat på provet. Ett sådant provresultat är giltigt till utgången av det
kalenderhalvår som infaller fem år efter provtillfället.

De högskolor som ska använda provet som urvalsgrund ska genomföra

provet. Detta får ske i samverkan mellan högskolorna. Provet får även
genomföras av Universitets- och högskolerådet.

21 §

6

Den som vill delta i högskoleprovet ska betala en avgift på 450 kronor

i samband med anmälan till provet.

22 §

7

Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om

högskoleprovet.

5.

8 De nya bestämmelserna i punkterna 3 och 8 i bilaga 3 ska tillämpas på

betyg som åberopas av den som har påbörjat gymnasial utbildning enligt de
kursplaner som infördes i gymnasieskolan hösten 2000 eller senare och i
gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 2001 eller senare.

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om hur äldre

betyg får tillgodoräknas som meritpoäng eller meritvärderas på annat sätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2014 i fråga om 7 kap. 20–

22 §§ och i övrigt den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2012:712.

6 Senaste lydelse 2006:1053.

7 Tidigare 22 § upphävd genom 2007:644.

8 Senaste lydelse 2012:712.