SFS 2014:1006 Förordning om virkesmätning

141006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om virkesmätning;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Uttryck i förordningen

1 §

De uttryck som används i förordningen har samma betydelse som i

lagen (2014:1005) om virkesmätning.

Tillämpningsområdet

2 §

I lagen (2014:1005) om virkesmätning avses med koncern en sådan

grupp av företag eller andra näringsidkare som enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) bildar en koncern.

3 §

Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om vad som i lagen (2014:1005)

om virkesmätning avses med småskalig förädling och småskalig energi-
produktion.

Föreskrifter om virkesmätning

4 §

Skogstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. med vilken noggrannhet och hur virkesmätning i övrigt ska utföras,
2. skyldighet för den som utför virkesmätning att under viss tid spara resul-

tatet av utförd mätning, uppgifter om mätningen och information som ligger
till grund för resultatet, och

3. skyldighet för den som utför virkesmätning att lämna resultatet av mät-

ningen, uppgifterna om mätningen och informationen som ligger till grund för
mätningen till säljare och köpare.

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

5 §

Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet för den som utför

virkesmätning att till Skogsstyrelsen

1. anmäla sin verksamhet, och
2. lämna uppgifter om den bedrivna verksamheten.

SFS 2014:1006

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1006

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Föreskrifter om egenkontroll

6 §

Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet för den som utför

virkesmätning att

1. systematiskt och ändamålsenligt kontrollera att virkesmätning enligt

lagen (2014:1005) om virkesmätning följer de föreskrifter som har meddelats
med stöd av denna förordning, och

2. under viss tid spara resultaten av utförda kontroller och den information

som ligger till grund för resultatet.

Tillsynsmyndighet

7 §

Skogsstyrelsen utövar tillsyn (tillsynsmyndighet) över de föreskrifter

som har meddelats med stöd av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)