SFS 2014:1013 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

141013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 3 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att 9 kap. 6 och 18 §§ samt 10 kap. 9 och 36 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 6 a § och 10 kap.

9 a §, av följande lydelse.

9 kap.

6 §

Tester och prov får inte utgöra villkor för antagning eller grund för urval

till eller inom en skolenhet.

Tester och prov får inte heller utgöra villkor för fortsatt utbildning vid en

skolenhet eller i den elevgrupp som eleven tillhör.

6 a §

Efter ansökan från en huvudman får regeringen, trots vad som anges i

6 § första stycket, besluta att färdighetsprov i musik får utgöra villkor för an-
tagning och grund för urval till utbildning vid eller inom en skolenhet. Ett
sådant beslut får bara fattas om färdighetsprov användes vid antagning eller
urval till utbildningen före utgången av juni 2011 och det finns särskilda skäl.
Beslutet ska avse en viss huvudman samt en viss skolenhet eller elevgrupp.

När färdighetsprov används som grund för urval till en viss skolenhet får

ingen annan urvalsgrund tillämpas.

18 §

Om det inte finns plats för alla sökande till en skolenhet med förskole-

klass, ska urvalet göras på de grunder som Statens skolinspektion godkänner,
om inte annat följer av ett beslut som har fattats med stöd av 6 a §.

10 kap.

9 §

Tester och prov får inte utgöra villkor för antagning eller grund för urval

till eller inom en skolenhet.

Tester och prov får inte heller utgöra villkor för fortsatt utbildning vid en

skolenhet eller i den elevgrupp som eleven tillhör.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter som innebär undantag från första och andra styckena för utbild-
ning från och med årskurs 7 och, om det finns särskilda skäl, även för utbild-
ning från och med årskurs 4. Sådana föreskrifter får innebära att bestämmel-

1 Prop. 2013/14:229, bet. 2013/14:UbU27, rskr. 2013/14:365.

SFS 2014:1013

Utkom från trycket
den 15 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1013

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

sen i 30 § första stycket om en annan elevs berättigade krav på placering vid
en skolenhet nära hemmet åsidosätts.

9 a §

Efter ansökan från en huvudman får regeringen, trots vad som anges i

9 § första stycket, besluta att färdighetsprov i musik får utgöra villkor för an-
tagning och grund för urval till utbildning i årskurs 1, 2 eller 3 vid eller inom
en skolenhet. Ett sådant beslut får bara fattas om färdighetsprov användes vid
antagning eller urval till utbildningen i de årskurser som ansökan avser före
utgången av juni 2011 och det finns särskilda skäl. Beslutet ska avse en viss
huvudman samt en viss skolenhet eller elevgrupp.

När färdighetsprov används som grund för urval till en viss skolenhet får

ingen annan urvalsgrund tillämpas.

Om huvudmannen har tagit emot en elev i förskoleklassen efter färdighets-

prov enligt bestämmelserna i 9 kap. 6 a §, får färdighetsprov inte användas
som villkor för att eleven ska få fortsätta sin utbildning i årskurs 1 vid samma
skolenhet eller inom samma elevgrupp.

36 §

Om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet göras på de grun-

der som Statens skolinspektion godkänner, om inte annat följer av

1. föreskrifter som meddelats med stöd av 9 § tredje stycket,
2. andra föreskrifter som avser fristående skolor med särskild pedagogisk

inriktning eller särskilda utbildningar, eller

3. ett beslut som har fattats med stöd av 9 a §.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Per-Anders Svensson
(Utbildningsdepartementet)