SFS 2014:1014 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

141014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 3 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 17 § plan- och bygglagen

(2010:900) ska ha följande lydelse.

4 kap.

17 §

I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd enligt 7 kap. miljö-

balken för ett område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av
att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än
strandskyddsintresset. En bestämmelse om upphävande får dock inte avse ett
sådant område som enligt 7 kap. 18 § första stycket 3 miljöbalken omfattas av
länsstyrelsens beslutanderätt. Bestämmelserna i 7 kap. 18 c�18 g §§ miljöbal-
ken ska tillämpas på detaljplanebestämmelser om upphävande av strandskydd.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:214, bet. 2013/14:MJU26, rskr. 2013/14:358.

SFS 2014:1014

Utkom från trycket
den 15 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014