SFS 2014:1016 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

141016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.;

utfärdad den 3 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1967:531) om tryg-

gande av pensionsutfästelse m.m.

dels att 35 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 34 a §, av följande lydelse.

34 a §

Finansinspektionens tillsyn över en pensionsstiftelse som avses i

34 § första stycket ska även omfatta lämpligheten i

1. stiftelsens kreditvärderingsförfaranden, och
2. stiftelsens användning av hänvisningar i placeringsriktlinjerna till kredit-

betyg som har utfärdats av ett kreditvärderingsinstitut.

35 §

3

Finansinspektionen får meddela de anmärkningar i fråga om en pen-

sionsstiftelses förvaltning som inspektionen anser behövs.

Finansinspektionen ska förelägga pensionsstiftelsen eller styrelsen att vidta

rättelse, om inspektionen finner att

1. avvikelse skett från någon av de bestämmelser som anges i 34 § första

stycket,

2. placeringsriktlinjerna inte längre är tillfredsställande med hänsyn till

omfattningen och beskaffenheten av stiftelsens förvaltning, eller

3. stiftelsen använder olämpliga kreditvärderingsförfaranden eller hänvis-

ningar i placeringsriktlinjerna till kreditbetyg som har utfärdats av ett kredit-
värderingsinstitut.

Om Finansinspektionen bedömer att en stiftelse förvaltar medel som av-

satts till stiftelsen för personer som anges i 9 a § första stycket på ett sådant
sätt som innebär att dessa personers intressen hotas, får inspektionen besluta
om att utse en särskild företrädare att sköta hela eller delar av driften av stif-
telsen.

Finansinspektionen får även begränsa pensionsstiftelsens förfoganderätt

eller förbjuda stiftelsen att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om det

1 Prop. 2013/14:108, bet. 2013/14:FiU28, rskr. 2013/14:386.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/14/EU av den 21 maj 2013 om änd-
ring av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut,
direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser före-
tag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv
2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor
förlitan på kreditbetyg, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2010:2045.

SFS 2014:1016

Utkom från trycket
den 15 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1016

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

bedöms vara nödvändigt för att skydda de personer som anges i tredje stycket.
Finansinspektionen får besluta hur pensionsstiftelsen ska förvaltas efter ett
sådant beslut.

I fråga om styrelsens skyldighet att lämna upplysningar och hålla tillgångar

och handlingar tillgängliga för granskning och beträffande tillsynen i övrigt
ska bestämmelserna i 14 kap. 5 §, 6 § andra stycket, 7 § 1, 13 § första stycket
första meningen och andra stycket, 16 § samt 16 kap. 6, 12 och 25 §§ försäk-
ringsrörelselagen (2010:2043) samt föreskrifter som meddelats med stöd av
14 kap. 18 § samma lag tillämpas på motsvarande sätt.

Denna lag träder i kraft den 21 december 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)