SFS 2014:1019 Förordning om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden

141019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1793) med
instruktion för Domarnämnden;

utfärdad den 10 juli 2014.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2010:1793) med instruktion

för Domarnämnden ska ha följande lydelse.

1 §

1

Bestämmelser om Domarnämndens uppgifter finns bland annat i 3 §

lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare, i lagen (2014:414) om
nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för
de mänskliga rättigheterna och i förordningen (2013:391) om Domarnämn-
dens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän för-
valtningsdomstol.

Domarnämnden har också till uppgift att
1. besluta i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken när

det gäller lagfarna domare och rättsbildade befattningshavare i domstol,

2. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a–7 d §§ lagen

(1994:260) om offentlig anställning när det gäller lagmän i tingsrätt och för-
valtningsrätt,

3. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a–7 c §§ lagen om

offentlig anställning när det gäller hyresråd som är chefer för en hyresnämnd.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:404.

SFS 2014:1019

Utkom från trycket
den 22 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014