SFS 2014:1020 Lag om redovisningscentraler för taxitrafik

141020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om redovisningscentraler för taxitrafik;

utfärdad den 10 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller redovisningscentraler för taxitrafik enligt taxitrafik-

lagen (2012:211).

Definition

2 §

Med en redovisningscentral avses en verksamhet som består i att ta

emot, lagra och lämna ut uppgifter som överförs från taxametrar.

Tillstånd m.m.

Tillståndsplikt

3 §

Det krävs tillstånd för att få driva en redovisningscentral.

Tillståndsmyndighet

4 §

Ansökan om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestäm-

mer (tillståndsmyndigheten).

Verksamhetsansvarig

5 §

Hos redovisningscentralen ska det finnas en eller flera personer som har

särskilt ansvar för att verksamheten utövas i enlighet med de föreskrifter som
gäller för verksamheten (verksamhetsansvarig).

6 §

En fysisk person som har tillstånd att driva en redovisningscentral är

verksamhetsansvarig.

7 §

Hos juridiska personer som har tillstånd att driva en redovisningscentral

ska den juridiska personen utse den eller de som ska vara verksamhetsan-
svariga.

1 Prop. 2013/14:223, bet. 2013/14:TU18, rskr. 2013/14:375.

SFS 2014:1020

Utkom från trycket
den 22 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1020

Förutsättningar för tillstånd

8 §

Tillstånd att driva en redovisningscentral får ges endast till den som med

hänsyn till ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig
att driva verksamheten.

Tillstånd att driva en redovisningscentral får inte ges till en ideell förening

eller en stiftelse.

9 §

För tillstånd att driva en redovisningscentral krävs att mottagande, lag-

ring och utlämnande av taxameteruppgifter sker under sådana förhållanden
som är ägnade att upprätthålla den överförda informationens säkerhet.

10 §

Endast den som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet (EES) får ges tillstånd att driva en redovisningscentral. Om sökanden är
en juridisk person ska denna ha sitt säte inom EES.

För tillstånd krävs att den tekniska utrustning som ska användas för mot-

tagande, lagring och utlämnande ska finnas inom EES.

11 §

Prövningen enligt 8 § första stycket ska avse den eller de som är verk-

samhetsansvariga.

Därutöver ska prövningen i fråga om en juridisk person avse den juridiska

personen samt följande personer:

1. den verkställande direktören och annan som genom en ledande ställning

eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller

närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juri-
diska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekono-
miskt intresse, och

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.
Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses den

som enligt 4 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som
närstående till gäldenären.

12 §

Om någon av dem som anges i 11 § byts ut eller om det tillkommer

någon sådan person, ska den nya personens lämplighet prövas.

Redovisningscentralen är skyldig att snarast anmäla sådana ändrade för-

hållanden till tillståndsmyndigheten.

13 §

Vid prövningen av den sökande i fråga om kravet på gott anseende ska

den sökandes vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det all-
männa, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.

Tillstånds giltighet

14 §

Ett tillstånd att driva redovisningscentral gäller tills vidare.

15 §

Om tillståndshavaren avlider eller försätts i konkurs, övergår tillstån-

det till dödsboet respektive konkursboet.

Tillståndet gäller, om inte tillståndsmyndigheten på grund av särskilda skäl

medger längre giltighetstid, under högst sex månader räknat från dödsfallet
eller konkursbeslutet.

background image

3

SFS 2014:1020

Hos en redovisningscentral ska, efter dödsfall eller konkurs, en förestån-

dare som har godkänts av tillståndsmyndigheten vara verksamhetsansvarig. I
fråga om denne ska 8 § första stycket tillämpas.

16 §

Tillståndet ska upphöra att gälla, om inte en föreståndare har anmälts

till tillståndsmyndigheten inom en månad efter dödsfallet eller konkursbe-
slutet.

Tillståndet ska också upphöra att gälla, om föreståndaren inte godkänns

och inte en annan föreståndare anmäls inom den tid som tillståndsmyndig-
heten bestämmer. Om en annan föreståndare anmälts men inte heller denne
godkänns, upphör tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet om att
inte godkänna honom eller henne har vunnit laga kraft.

17 §

När ett tillstånd har upphört att gälla av skäl som framgår av 15 eller

16 § ska dödsboet eller konkursboet, senast sex veckor efter det att tillståndet
upphörde, överföra de taxameteruppgifter som lagras hos den tidigare redo-
visningscentralen till en annan redovisningscentral som innehavaren av taxi-
trafiktillståndet anvisar eller, om det inte går att få en sådan anvisning, den
redovisningscentral som dödsboet eller konkursboet väljer.

Återkallelse av tillstånd

18 §

Om det i driften av redovisningscentralen eller i annan näringsverk-

samhet som tillståndshavaren bedriver har förekommit allvarliga missförhål-
landen eller om förutsättningarna för tillstånd av annan anledning inte längre
är uppfyllda, ska tillståndet återkallas av tillståndsmyndigheten.

Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas, kan

i stället varning meddelas.

19 §

Ett ärende som avses i 18 § får inte avgöras utan att tillståndshavaren

har getts skälig tid att byta ut en verksamhetsansvarig eller annan person vars
lämplighet prövas. Om inte heller den nya personen godkänns ska tillståndet
återkallas.

20 §

Ett tillstånd ska återkallas

1. om det inte används och särskilda skäl inte talar emot en återkallelse,

eller

2. på tillståndshavarens begäran om verksamheten inte har bedrivits eller

upphör.

21 §

Ett beslut om återkallelse eller varning ska delges den som beslutet

gäller.

22 §

När ett tillstånd har återkallats ska den eller de som vid tidpunkten för

återkallelsen var verksamhetsansvariga, senast sex veckor efter det att tillstån-
det återkallades, överföra de taxameteruppgifter som lagras hos den tidigare
redovisningscentralen till en annan redovisningscentral som innehavaren av
taxitrafiktillståndet anvisar eller, om det inte går att få en sådan anvisning,
den redovisningscentral som den eller de tidigare verksamhetsansvariga
väljer.

background image

4

SFS 2014:1020

Om den som tidigare varit verksamhetsansvarig inte fullgör sin skyldighet

enligt första stycket får tillståndsmyndigheten förelägga denne att skyldig-
heten ska fullgöras. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Redovisningscentralens skyldigheter

23 §

Redovisningscentralen ska lagra de uppgifter som överförts enligt

2 a kap. taxitrafiklagen (2012:211) under sju år från utgången av det kalen-
derår när överföringen skedde.

När uppgifter med stöd av 17 eller 22 § överförts till en ny redovisnings-

central ska den centralen lagra dessa uppgifter så länge som krävs för att den
sammanlagda lagringstiden ska bli densamma som i första stycket.

24 §

En redovisningscentral ska på begäran av Skatteverket lämna ut sådana

taxameteruppgifter som centralen är skyldig att lagra enligt 23 §. Redovis-
ningscentralen ska även på begäran av Skatteverket lämna ut uppgift om ute-
blivna överföringar samt sådana meddelanden som avses i 2 a kap. 4 § andra
stycket taxitrafiklagen (2012:211).

Om redovisningscentralen inte följt Skatteverkets begäran senast inom en

vecka, får verket förelägga redovisningscentralen att lämna ut uppgifterna.
Sådant föreläggande får förenas med vite.

En redovisningscentral ska självmant lämna uppgift om uteblivna över-

föringar till tillståndsmyndigheten.

25 §

Redovisningscentralen ska på begäran av en tillståndshavare för taxi-

trafik lämna ut lagrade taxameteruppgifter som tidigare har överförts av till-
ståndshavaren till redovisningscentralen. Uppgifterna ska lämnas till till-
ståndshavaren.

Installation och besiktning av taxameterutrustning

26 §

Den som utför installation och besiktning av taxameterutrustning ska

lämna tillståndsmyndigheten uppgifter om utförande av sådana åtgärder.

Tillsyn

27 §

Tillståndsmyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och de före-

skrifter som meddelats i anslutning till den följs.

Tystnadsplikt

28 §

Redovisningscentralen och den som tillhör eller har tillhört personalen

vid en sådan central får inte obehörigen röja taxameteruppgifter, om det kan
antas att det finns en risk för att den som lämnat uppgiften utsätts för skada
eller men om uppgiften röjs. Som obehörigt röjande anses inte att någon full-
gör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

För det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

background image

5

SFS 2014:1020

Överklagande

29 §

Tillståndsmyndighetens beslut i frågor om redovisningscentraler får

överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller Skatteverkets
beslut i fråga om föreläggande enligt 24 §.

Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den förvaltningsrätt inom

vars domkrets personen är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i
Sverige, till den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vistas. I andra
fall överklagas sådant beslut till den förvaltningsrätt inom vars domkrets be-
slutet meddelades.

Ett beslut som rör en juridisk person överklagas till den förvaltningsrätt

inom vars domkrets företagets eller verksamhetens ledning finns. I andra fall
överklagas sådant beslut till den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet
meddelades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Verkställighet

30 §

Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen ska gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Bemyndigande

31 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. sådana krav som avses i 8, 9 och 13 §§,
2. tillsyn enligt denna lag, och
3. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av den.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014