SFS 2014:1021 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

141021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 10 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen om (2001:558) om

vägtrafikregister ska ha följande lydelse.

5 §

2

I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till ändamål att till-

handahålla uppgifter för

1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning, i fråga om

a) fordonsägare,
b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon

eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), luftfartslagen (2010:500),
taxitrafiklagen (2012:211) eller någon annan författning eller den som har rätt
att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett

körkorts-, förarbevis-, taxitrafik- eller yrkestrafikärende,

d) den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva yrkesmässig

trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av
den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska
uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av
rådets direktiv 96/26/EG, yrkestrafiklagen (2012:210) eller någon annan för-
fattning, taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) eller biluthyrning enligt
lagen (1998:492) om biluthyrning,

e) den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i rådets

förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid
vägtransporter,

f) den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra transporter enligt

lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller genomgår utbildning för att
få sådan kompetens, eller

g) den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet på väg,

som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006
av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på väg-
transportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85
och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr
3820/85 eller rådets förordning (EEG) nr 3821/85,

1 Prop. 2013/14:223, bet. 2013/14:TU18, rskr. 2013/14:375.

2 Senaste lydelse 2012:219.

SFS 2014:1021

Utkom från trycket
den 22 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1021

2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där upp-

gifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar eller
beslut,

3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål och

för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt informa-
tion om den som har behörighet att framföra fordon för att utreda trafikbrott i
samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordons-

ägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordons-

ägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204),

6. fullgörande av sådan tillsyn som avses i 5 kap. 3 a § fordonslagen

(2002:574), i fråga om fordonsägare och den som är anställd som besiktnings-
tekniker hos ett besiktningsorgan enligt fordonslagen,

7. en utländsk myndighets verksamhet om tillhandahållandet följer av en

internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande
har tillträtt eller av en EU-rättsakt, och

8. fullgörande av skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler för

taxitrafik och fullgörande av tillsyn över sådana centraler enligt lagen
(2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik.

6 §

3

I vägtrafikregistret förs det in uppgifter som avser

1. motordrivna fordon och släpfordon samt ägare till dessa,
2. a) behörighet enligt körkortslagen (1998:488) att föra

fordon,

b) förarutbildning och förarprov,
c) det som i övrigt behövs för tillämpningen av körkortslagen och av före-

skrifter som meddelats i anslutning till lagen,

3. a) behörighet att föra fordon i taxitrafik och rätten att bedriva yrkesmäs-

sig trafik, taxitrafik och biluthyrning,

b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av förordning (EG) nr 1071/

2009, yrkestrafiklagen (2012:210), taxitrafiklagen (2012:211) och lagen
(1998:492) om biluthyrning samt av föreskrifter som meddelats i anslutning
till lagarna och för tillämpningen av bestämmelser om tillstånd till internatio-
nella person- eller godstransporter,

4. innehav av särskilda behörighetshandlingar som krävs för att föra ett

visst slag av motordrivet fordon eller luftfartyg i andra fall än som avses i 2 a)
och 3 a) eller för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning,

5. innehav av färdskrivarkort som avses i rådets förordning (EEG) nr 3821/

85,

6. utfärdande, utbyte, förnyelse, förlustanmälan, återlämnande, giltighet

och återkallelse av färdskrivarkort enligt 5, och som i övrigt behövs för till-
lämpningen av förordning (EEG) nr 3821/85 och av föreskrifter som medde-
lats i anslutning till den,

7. genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i

övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §
fordonslagen (2002:574),

3 Senaste lydelse 2014:56.

background image

3

SFS 2014:1021

8. skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler för taxitrafik och upp-

gifter som i övrigt behövs för fullgörande av tillsyn över sådana centraler en-
ligt lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik, och

9. a) den som bedriver verksamhet som avses i 5 § 1 g), och
b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av bestämmelser om kontroll

av företag enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färd-
skrivare, m.m. eller av föreskrifter som meddelats i anslutning till den.

I registret förs det dessutom in uppgifter som behövs för kontroll av att fel-

parkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift betalas och
att influtna medel redovisas samt de uppgifter som behövs för att Transport-
styrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt

1. lagen (2004:629) om trängselskatt, eller
2. lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som

har meddelats med stöd av den lagen.

Personuppgifter får endast föras in för de ändamål som anges i 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014