SFS 2014:1022 Lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

141022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i taxitrafiklagen (2012:211);

utfärdad den 10 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om taxitrafiklagen (2012:211)

dels att 4 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 2 a kap., av följande lydelse.

2 a kap.

1 §

Den som innehar taxitrafiktillstånd är från och med att ett fordon

anmälts för taxitrafik skyldig att överföra taxameteruppgifter till en sådan
redovisningscentral som anges i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler
för taxitrafik.

Skyldigheten att överföra taxameteruppgifter avser samtliga taxameter-

utrustningar som är eller har varit installerade i de fordon som anmälts för
taxitrafik i tillståndshavarens verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om vilka taxameteruppgifter som omfattas av överförings-
skyldigheten.

2 §

Överföring ska ske till den redovisningscentral som tillståndshavaren

för varje taxameter har anmält till den myndighet som regeringen bestämmer.

3 §

Överföring av taxameteruppgifter från taxameterutrustningen till redo-

visningscentralen ska ske digitalt och trådlöst.

4 §

En tillståndshavare ska överföra taxameteruppgifter från alla sina for-

don som har anmälts för taxitrafik till en redovisningscentral minst en gång
per vecka. Överföring ska dock alltid ske inom sådan tid att taxameterupp-
gifterna kan tas emot och lagras i obruten följd.

Om en viss taxameter inte brukats under den period som löpt från den

senaste överföringen, ska tillståndshavaren i stället ge redovisningscentralen
besked om detta och om orsaken. Ett sådant besked ska lämnas senast vid den
tidpunkt då taxameteruppgifterna för den aktuella perioden skulle ha över-
förts.

1 Prop. 2013/14:223, bet. 2013/14:TU18, rskr. 2013/14:375.

SFS 2014:1022

Utkom från trycket
den 22 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1022

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

4 kap.

2 §

Ett tillstånd ska återkallas enligt 1 § om en tillståndshavare, en trafikan-

svarig eller någon annan som prövats enligt 2 kap. 6 §

1. har dömts för ett allvarligt brott, inräknat ett allvarligt ekonomiskt brott,
2. har dömts för en eller flera allvarliga eller upprepade överträdelser av
a) denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen,
b) föreskrifter om vägtrafik och vägtransporter, särskilt bestämmelser om

förares vilotider, fordons vikt och mått, fordons utrustning och beskaffenhet
eller bestämmelser av väsentlig betydelse för trafiken, trafiksäkerheten eller
skyddet av miljön, eller

c) bestämmelser om löne- och anställningsförhållanden i branschen,
3. i väsentlig mån inte har fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna vad

avser betalning av skatter och avgifter,

4. gjort sig skyldig till upprepad underlåtenhet att överföra taxameterupp-

gifter från taxameter på det sätt som föreskrivs i 2 a kap., eller

5. på väsentligt sätt har åsidosatt villkor för tillståndet.
Ett tillstånd ska också återkallas, om det vid prövning som avses i 2 kap.

7 § framgår att någon av dem som prövats är olämplig.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Skyldigheten enligt 2 a kap. 1 § för ett fordon som vid ikraftträdandet

redan är försett med taxameterutrustning inträder när närmaste årliga taxa-
meterbesiktning senast ska ske eller, om taxameterbesiktning sker tidigare av
annan anledning, vid tiden för den besiktningen.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)