SFS 2014:1026 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

141026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 10 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fiskelagen (1993:787)

dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 30 § ska utgå,
dels att 13, 21, 30, 32, 50 a, 50 b, 51, 52 och 54–58 §§ samt rubriken när-

mast före 58 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 4 § ska lyda ”Fisk och fiske”,
dels att det i lagen ska införas nya bestämmelser, 9 a, 13 a, 19 a, 29 a, 29 b,

31, 37 a, 39 a och 57 a §§, samt närmast före 29 a och 57 a §§ nya rubriker av
följande lydelse.

9 a §

Den som fiskar med rörliga redskap får använda endast nät, långrev,

ryssja, bur, handredskap och håv. Vid fiske med nät, långrev, ryssjor och
burar får sammanlagt högst sex redskap användas samtidigt. Vid hummer-
fiske får därutöver högst fjorton burar (hummertinor) användas. En långrev
får vara försedd med högst 100 krokar. Nätens sammanlagda längd får vara
högst 180 meter.

Första stycket gäller inte den som
1, fiskar med stöd av fiskelicens eller personlig fiskelicens, eller
2. innehar fisket med äganderätt eller har rätt till fisket på grund av en nytt-

janderätt som omfattar även annat fiske än det som är fritt för var och en.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från första

stycket.

Föreskrifter om begränsningar i redskapsanvändningen utöver de begräns-

ningar som anges i första stycket kan meddelas med stöd av 19 §.

13 §

2

Utländska medborgare får fiska med handredskap i enlighet med be-

stämmelserna i 8 och 9 §§ om svenska medborgares rätt att fiska.

Utländska fysiska och juridiska personer som omfattas av Sveriges interna-

tionella åtaganden om etableringsfrihet, arbetskraftens fria rörlighet och ut-
byte av tjänster får fiska yrkesmässigt på samma villkor som svenska fysiska
och juridiska personer.

Utan stöd av enskild fiskerätt får annat fiske bedrivas av utländska med-

borgare eller fiskefartyg bara om det medges i 13 a § eller i föreskrifter som
meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

1 Prop. 2013/14:184, bet. 2013/14:MJU29, rskr. 2013/14:364.

2 Senaste lydelse 1998:343.

SFS 2014:1026

Utkom från trycket
den 22 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1026

Utländska medborgare som är stadigvarande bosatta här i landet är dock lik-
ställda med svenska medborgare.

13 a §

Fiskefartyg från andra medlemsstater inom Europeiska unionen har

tillträde till fiske i vatten innanför 12 nautiska mil från baslinjen endast om
sådan rätt framgår av artikel 5.2 och bilaga 1 till Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den
gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr
1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar
(EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG

3.

Första stycket gäller inte om något annat sägs i föreskrifter som har medde-

lats med stöd av 13 § tredje stycket.

19 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet att ta ombord och föra i land fisk som har
fångats.

21 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om särskilt tillstånd för fiske av en viss art, inom ett visst
område, med ett visst fiskefartyg eller med användning av vissa redskap eller
fiskemetoder.

Fiskelicens och personlig fiskelicens

29 a §

Att yrkesmässigt fiske med fiskefartyg i havet får bedrivas bara med

stöd av fiskelicens framgår av artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009
av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen
för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken
efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002,
(EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005,
(EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007,
(EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna
(EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006

5.

Personlig fiskelicens får beviljas för yrkesmässigt fiske som inte kräver

fiskelicens. Av 9 a § framgår att den som fiskar med stöd av en personlig
fiskelicens är undantagen från de begränsningar i redskapsanvändningen som
anges i den paragrafen.

29 b §

En fiskelicens får efter ansökan beviljas såväl fysiska som juridiska

personer.

En personlig fiskelicens får efter ansökan beviljas fysiska personer.
Om sökanden av en fiskelicens enligt första stycket är en annan än den som

äger det fartyg som ska användas vid fisket, ska ett bevis om att sökanden för-
fogar över fartyget fogas till ansökan.

3 EUT L 354, 28.12.2013, s. 22 (Celex 32013R1380).

4 Senaste lydelse 2012:524.

5 EUT L 343, 22.12.2009, s.1 (Celex 32009R1224).

background image

3

SFS 2014:1026

30 §

6

En fiskelicens får beviljas om

1. fisket bedrivs i näringsverksamhet,
2. fisket har anknytning till svensk fiskerinäring,
3. det fartyg som används vid fisket är registrerat som fiskefartyg i det far-

tygsregister som avses i 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009), och

4. kravet på att fiskekapacitet ska föras ut ur den svenska fiskeflottan i

enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1380/2013 är uppfyllt.

En personlig fiskelicens får beviljas om förutsättningen i första stycket 1 är

uppfylld.

En licens får begränsas till att avse ett visst fiske och beviljas för en viss

tid.

När en fråga om licens prövas första gången ska tillgången på fisk beaktas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om villkoret när det gäller anknytningen till svensk fis-
kerinäring och om kravet på att fiskekapacitet ska föras ut ur den svenska fis-
keflottan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka särskilda villkor som ska vara uppfyllda för att en ny
licens ska kunna utfärdas efter återkallelse.

31 §

7

En fiskelicens får återkallas om

1. den har meddelats på grund av felaktiga uppgifter i ansökan,
2. innehavaren av fiskelicensen inte längre uppfyller kravet på att fisket ska

bedrivas i näringsverksamhet,

3. innehavaren av fiskelicensen inte längre uppfyller kravet på att fisket ska

ha anknytning till svensk fiskerinäring, eller

4. fartyget inte är registrerat som fiskefartyg i det fartygsregister som avses

i 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009).

En personlig fiskelicens får återkallas om förutsättningarna i första stycket

1 och 2 är uppfyllda.

I 56 § finns bestämmelser om återkallelse av fiskelicens och personlig

fiskelicens på grund av brott enligt denna lag eller överträdelser som lett till
sanktionsavgift enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

32 §

Frågor om fiskelicens och personlig fiskelicens prövas av den myndig-

het som regeringen bestämmer.

37 a §

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot redskapsbe-

gränsningarna i 9 a § döms till böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

39 a §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet bryter mot den skyldighet att ta ombord och föra i land fisk
som fångats som föreskrivs i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 1380/2013, i den ursprungliga lydelsen.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

6 Senaste lydelse 2012:524.

7 Tidigare 31 § upphävd genom 2003:251.

background image

4

SFS 2014:1026

50 a §

8

Regeringen får meddela föreskrifter om att den som bedriver fiske

med stöd av fiskelicens eller personlig fiskelicens eller annars fiske i närings-
verksamhet ska betala en sanktionsavgift om denne bryter mot någon av de
föreskrifter eller EU-förordningar som avses i 40 § första och andra styckena.

Avgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter. Avgiften ska

uppgå till minst 1 000 kronor och högst 500 000 kronor. När regeringen be-
stämmer avgiftens storlek ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och
betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.

Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

50 b §

9

Sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett upp-

såtligen eller av oaktsamhet.

Sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid prövningen av

denna fråga ska det särskilt beaktas

1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyl-

dige inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att
göra och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyl-

dige varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat på-
verka,

3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika att en överträdelse skulle

inträffa, eller

4. om det är fråga om en enstaka överträdelse som saknar betydelse i kon-

trollhänseende eller är obetydlig med hänsyn till syftet med den bestämmelse
som har överträtts.

51 §

10

Bestämmelserna i 52, 55, 58 och 60 §§ denna lag kompletterar

1. artikel 92.1–4 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009, och
2. artiklarna 125–133 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr

404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förord-
ning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen
för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken
efterlevs.

52 §

11

En innehavare av en fiskelicens ska tilldelas prickar om

1. innehavaren av fiskelicensen eller någon i den verksamhet som fiske-

licensen avser har

a) fällts till ansvar för ett brott enligt 37–41 §§ eller enligt brottsbalken,
b) gjort sig skyldig till en överträdelse som lett till sanktionsavgift enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av 50 a §, eller

c) gjort sig skyldig till ett brott eller en överträdelse i en annan medlemsstat

inom EU enligt underrättelse från en behörig myndighet i den medlemsstaten,

2. brottet eller överträdelsen är av det slag som anges i artikel 3.1 i rådets

förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av
ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt,
orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr

8 Senaste lydelse 2008:438.

9 Senaste lydelse 2008:438.

10 Senaste lydelse 2012:524.

11 Senaste lydelse 2012:524.

background image

5

SFS 2014:1026

2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av
förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999,

3. brottet eller överträdelsen i det enskilda fallet ska anses vara av allvarlig

art enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008, och

4. brottet eller överträdelsen har skett i samband med eller i anslutning till

fiske i havet eller hänger samman med sådant fiske.

54 §

12

Om befälhavaren har tilldelats samma antal prickar som det antal

som medför återkallelse enligt artikel 129 i kommissionens genomförandeför-
ordning (EU) nr 404/2011, ska ett förbud att verka som befälhavare på fiske-
fartyg meddelas honom eller henne.

Giltighetstiden för förbudet att verka som befälhavare ska begränsas på det

sätt som gäller för återkallelse enligt artikel 92.3 i rådets förordning (EG) nr
1224/2009.

Ett förbud att verka som befälhavare på fiskefartyg på grund av att befäl-

havaren har tilldelats 90 prickar ska dock gälla i tolv månader.

När ett förbud enligt tredje stycket har meddelats ska de prickar som legat

till grund för beslutet raderas.

55 §

13

Beslut om att tilldela prickar eller att återkalla en licens och beslut

om förbud får meddelas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande, om
det på sannolika skäl kan antas att prickar kommer att tilldelas, licensen åter-
kallas respektive förbud meddelas enligt 52–54 §§, artikel 92 i rådets förord-
ning (EG) nr 1224/2009 eller artikel 126 i kommissionens genomförandeför-
ordning (EU) nr 404/2011.

Giltighetstiden för ett beslut enligt första stycket om återkallelse tills vidare

av en fiskelicens eller om förbud tills vidare att verka som befälhavare på
fiskefartyg ska begränsas på det sätt som gäller för slutliga beslut.

56 §

14

En fiskelicens, en personlig fiskelicens och ett sådant särskilt till-

stånd som avses i 21 § får återkallas på viss tid, lägst två månader och högst
ett år. Detta får ske om innehavaren av licensen eller tillståndet eller någon i
den verksamhet som licensen eller tillståndet avser har

1. fällts till ansvar för upprepade brott enligt denna lag, eller
2. gjort sig skyldig till upprepade överträdelser som har lett till sanktions-

avgift enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 50 a §.

Om någon har fällts till ansvar för brott enligt denna lag eller gjort sig skyl-

dig till en överträdelse som har lett till sanktionsavgift får varning beslutas om

1. det inte finns förutsättningar för att återkalla licensen eller tillståndet på

viss tid, eller

2. varning annars kan anses vara en tillräcklig åtgärd.
En fiskelicens, en personlig fiskelicens och ett sådant särskilt tillstånd som

avses i 21 § får återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av
återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att licensen eller till-
ståndet kommer att återkallas slutligt enligt första stycket 1. Beslutets giltig-
hetstid ska begränsas på det sätt som gäller för återkallelse enligt första
stycket.

12 Senaste lydelse 2012:524.

13 Senaste lydelse 2012:524.

14 Senaste lydelse 2012:524.

background image

6

SFS 2014:1026

En fiskelicens, en personlig fiskelicens och ett sådant särskilt tillstånd som

avses i 21 § får återkallas permanent om innehavaren av licensen eller tillstån-
det eller någon i den verksamhet som licensen eller tillståndet avser har fällts
till ansvar för upprepade brott enligt denna lag eller gjort sig skyldig till upp-
repade överträdelser som har lett till sanktionsavgift enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av 50 a § och därigenom har visat en uppenbar ovilja att
följa gällande bestämmelser.

57 §

15

Ett brott eller en överträdelse som enligt 52–55 §§ kan leda till att en

innehavare av en fiskelicens tilldelas prickar får inte läggas till grund för be-
slut om återkallelse eller varning enligt 56 §.

Indragning eller begränsning av fiskedagar

57 a §

Den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter

om indragning eller begränsning av antalet tillåtna dagar för fiske om fiske-
licensen för den verksamhet som har tilldelats dagarna har återkallats på viss
tid.

En sådan indragning eller begränsning ska stå i proportion till den

period som fiskelicensen har återkallats för.

Beslut om prickar, återkallelse, förbud och indragning eller
begränsning av fiskedagar

58 §

16

Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om tilldel-

ning av prickar, om återkallelse av fiskelicens, personlig fiskelicens och sär-
skilt tillstånd enligt 21 §, om förbud att verka som befälhavare, om interimis-
tiska beslut som avser prickar, återkallelse eller förbud och om indragning
eller begränsning av tillåtna fiskedagar enligt 52–56 och 57 a §§.

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.
2. Ett fartygstillstånd och ett särskilt fartygstillstånd som har meddelats

med stöd av 21 § i dess tidigare lydelse gäller som en fiskelicens med de
begränsningar till en viss giltighetstid, ett visst fiske eller andra villkor som
följer av fartygstillståndet eller det särskilda fartygstillståndet.

3. För den som bedriver fiske med fiskefartyg i havet med stöd av en yrkes-

fiskelicens som har meddelats med stöd av 30 § i dess tidigare lydelse upphör
licensen att gälla vid ikraftträdandet av denna lag.

4. För den som bedriver fiske i insjöarna eller utan fiskefartyg i havet med

stöd av en yrkesfiskelicens som har meddelats med stöd av 30 § i dess tidigare
lydelse gäller licensen som en personlig fiskelicens med de begränsningar till
en viss giltighetstid, ett visst fiske eller andra villkor som följer av yrkesfiske-
licensen.

5. Den ändrade högsta nivån för sanktionsavgifter ska gälla för över-

trädelser som har begåtts efter ikraftträdandet. Den utökade möjligheten till

15 Senaste lydelse 2012:524.

16 Senaste lydelse 2012:524.

background image

7

SFS 2014:1026

befrielse från sanktionsavgift ska gälla även för överträdelser som har begåtts
före ikraftträdandet.

6. Paragrafen om indragning eller återkallelse av antalet tillåtna fiskedagar

ska gälla endast för brott och överträdelser som har begåtts efter ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Jacob Wichmann
(Landsbygdsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014