SFS 2014:1027 Förordning om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

141027.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096);

utfärdad den 10 juli 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om skogsvårdsförordningen (1993:1096)
dels att 28 § ska upphöra att gälla,
dels att 7, 11, 12, 13�15 och 15 c §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

7 §

1

Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. föryngringsmetod, markberedning, sådd, plantering, vård av plantskog

och andra åtgärder som behövs för att trygga återväxten,

2. det lägsta antal huvudplantor av lämplig beskaffenhet som med hänsyn

till markens bonitet ska finnas på en föryngringsyta och hur dessa plantor ska
vara fördelade för att kravet på en tillfredsställande återväxt enligt 6 § skogs-
vårdslagen (1979:429) ska vara uppfyllt,

3. vid vilken tidpunkt kravet enligt 2 ska vara uppfyllt vid användning av

olika föryngringsmetoder,

4. undantag från skyldigheten att anlägga ny skog på produktiv skogsmark

enligt 5 § första och andra styckena skogsvårdslagen för att möjligöra för-
söksverksamhet, och

5. undantag från skyldigheten att vidta föryngringsåtgärder enligt 6 §

skogsvårdslagen för att möjliggöra försöksverksamhet.

11 §

2

Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. att trädbestånd under viss ålder inte får avverkas,
2. hur avverkning ska bedrivas enligt 10 § skogsvårdslagen (1979:429) för

att vara ändamålsenlig för återväxt av ny skog eller för att främja skogens ut-
veckling, och

3. undantag från skyldigheten att avverkningen ska vara ändamålsenlig för

återväxt av ny skog eller främja skogens utveckling enligt 10 § skogsvårds-
lagen för att möjliggöra försöksverksamhet eller för att bevara och utveckla
natur- och kulturmiljövärden.

Innan Skogsstyrelsen meddelar sådana föreskrifter som avses i första

stycket 3 ska Skogsstyrelsen höra Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyn-
digheten och Riksantikvarieämbetet.

1 Senaste lydelse 2010:956.

2 Senaste lydelse 1998:1540.

SFS 2014:1027

Utkom från trycket
den 22 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1027

12 §

3

På brukningsenheter större än 50 hektar produktiv skogsmark får för-

yngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av bruk-
ningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och
skog yngre än 20 år.

Första stycket gäller även brukningsenheter på 50 hektar produktiv skogs-

mark eller mindre om brukningsenheten genom fastighetsbildning bildats av
mark från en brukningsenhet större än 50 hektar eller tillförts mark från en
sådan enhet och mindre än tre år har förflutit sedan fastighetsbildningen ägde
rum.

Med undantag för sådana brukningsenheter som avses i andra stycket får

dock alltid avverkning ske i sådan utsträckning att högst 50 hektar av bruk-
ningsenhetens produktiva skogsmark kommer att bestå av kalmark och skog
yngre än 20 år.

12 a §

För brukningsenheter större än 1 000 hektar produktiv skogsmark får

Skogsstyrelsen meddela föreskrifter om hur stor del av den produktiva skogs-
marksarealen som får avverkas årligen eller under andra perioder.

13 §

4

Skogsstyrelsen får av skogliga skäl medge undantag från 12 § eller

från sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 12 a §. Sådant undantag
får medges också för att möjliggöra rationella avverkningar i samverkan mel-
lan olika fastighetsägare eller större investeringar som har varaktig betydelse
för jordbruket eller skogsbruket på brukningsenheten.

14 §

5

Om en ägares innehav av produktiv skogsmark är fördelat på flera

kommuner och detta kan antas medföra betydande svårigheter att planera
skogsbruket, får Skogsstyrelsen på begäran av skogsmarkens ägare besluta att
innehavet i flera kommuner under viss tid ska utgöra en brukningsenhet. Ett
sådant beslut får dock inte medföra olägenhet av betydelse för råvaruförsörj-
ningen, sysselsättningen eller miljön.

Innehav av produktiv skogsmark inom fjällnära skog får inte sammanföras

med skog i en annan kommun.

15 §

6

Den produktiva skogsmarkens ägare ska underrätta Skogsstyrelsen

om

1. annan avverkning, omfattande minst 0,5 hektar, än sådan röjning eller

gallring som främjar skogens utveckling,

2. sådan dikning efter avverkning (skyddsdikning) som inte kräver tillstånd

enligt 11 kap. miljöbalken,

3. vad han eller hon avser att göra för att, i samband med sådan avverkning

som avses i 1, trygga återväxten av skog som föranleds av avverkningen och
för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen,

4. vad han eller hon avser att göra för att, i samband med sådan avverkning

som avses i 1, tillgodose rennäringens intressen inom ett område där ren-
skötsel får bedrivas enligt rennäringslagen (1971:437) under hela året (ren-
skötselns året-runt-marker), och

3 Senaste lydelse 1997:712.

4 Senaste lydelse 2005:1149.

5 Senaste lydelse 2005:1149.

6 Senaste lydelse 2010:956.

background image

3

SFS 2014:1027

5. uttag av skogsbränsle i anslutning till sådan avverkning som avses i 1.
En underrättelse om avverkning och om uttag av skogsbränsle ska inne-

hålla uppgifter om fastighetsägare, berörd fastighets beteckning och en karta
eller kartskiss som visar området som omfattas av underrättelsen.

En underrättelse om skyddsdikning ska innehålla uppgifter om fastighets-

ägare och berörd fastighets beteckning samt en karta över det område som av-
ses att skyddsdikas. På kartan ska skyddsdikets utlopp eller avslut markeras.

15 c §

7

En underrättelse om avverkning, uttag av skogsbränsle och skydds-

dikning är giltig i fem år från den dag den kom in till Skogsstyrelsen. Efter
giltighetstidens utgång får någon annan åtgärd än avverkning av skärm- och
fröträd inte ske utan att en ny underrättelse lämnas in.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Jacob Wichmann
(Landsbygdsdepartementet)

7 Senaste lydelse 2010:956.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014