SFS 2014:1028 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

141028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 10 juli 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039)
dels att 2 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 a §, av

följande lydelse.

2 kap.

1 §

En ansökan om godkännande som enskild huvudman för en viss utbild-

ning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska ha kommit in till Statens
skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska
starta.

Första stycket gäller inte om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers

möjlighet att fullfölja sin utbildning.

3 §

Beslut i ett ärende som avses i 1 § första stycket ska om möjligt fattas

före den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta. Ett ärende
enligt 1 § andra stycket ska prövas skyndsamt.

3 a §

När en enskild huvudman har godkänts för en utbildning ska utbild-

ningen starta senast vid början av det läsår som inleds två år efter godkän-
nandet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Per-Anders Svensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2014:1028

Utkom från trycket
den 22 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014