SFS 2014:1034 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

141034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (2010:500);

utfärdad den 10 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 13 § luftfartslagen

(2010:500) ska ha följande lydelse.

6 kap.

13 §

Det ska finnas flygtrafiktjänst för att trygga och underlätta luftfarten.

Verksamheten inom flygtrafiktjänst ska vara godkänd från flygsäkerhetssyn-
punkt av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Ett god-
kännande får återkallas av den myndighet som har meddelat det, om före-
skrivna krav inte uppfylls.

Flygtrafikledningstjänsten ska ombesörjas av den myndighet som rege-

ringen bestämmer.

Flygtrafikledningstjänst för luftrummet i anslutning till andra flygplatser än

sådana som ägs eller drivs av staten eller av en juridisk person där staten har
ett bestämmande inflytande får dock ombesörjas av den som driver flygplat-
sen eller den som fått ett sådant uppdrag av den som driver flygplatsen. Den
som utför sådan flygtrafikledningstjänst får lämna tillstånd i form av klarering
och anvisningar om färdväg för luftfartyg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om flygtrafiktjänsten.

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Bet. 2013/14:TU17, rskr. 2013/14:336.

SFS 2014:1034

Utkom från trycket
den 22 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014