SFS 2014:1035 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

141035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 17 juli 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)
dels att 3 kap. 6, 12, 21, 40, 41, 53 och 60�63 §§, 6 kap. 6 § samt 10 kap.

1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 61 a §, av följande lydelse.

3 kap.

6 §

1

Vid färd på väg ska fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte for-

don för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående ska
tillämpas. Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg föras på
cykelbana om sådan finns.

Om särskild försiktighet iakttas får dock
1. cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II använda körbanan

även om det finns en cykelbana när det är lämpligare med hänsyn till färd-
målets läge, och

2. cyklar med fler än två hjul eller en cykel som drar en cykelkärra eller en

cykel som har en sidvagn, utöver vad som framgår av 1, föras på körbanan
även om det finns en cykelbana om det är lämpligare med hänsyn till fordo-
nets bredd.

Om särskild försiktighet iakttas får trehjuliga mopeder klass II föras på en

cykelbana med ringa trafik och tillräcklig bredd.

�r en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan

endast för att korsa den.

Särskilda bestämmelser om användning av vägrenen finns i 12 §.

12 §

2

På väg ska vägrenen användas

1. vid färd med cykel eller moped klass II när cykelbana saknas,
2. vid färd med moped klass I,
3. vid färd med ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst

40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilo-
meter i timmen, eller

4. av dem som för ett fordon förspänt med dragdjur, rider samt leder eller

driver kreatur.

Skyldigheten att använda vägrenen enligt första stycket 1�4 gäller endast

om vägrenen är av tillräcklig bredd och i övrigt är lämplig att använda.

1 Senaste lydelse 2001:753.

2 Senaste lydelse 2007:101.

SFS 2014:1035

Utkom från trycket
den 29 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1035

Om det behövs för att underlätta framkomligheten för annan trafik, får väg-

renen användas tillfälligt även vid färd med andra fordon.

Har körbanan avgränsats med en heldragen kantlinje får vägrenen använ-

das endast i de fall som anges i första stycket.

21 §

3

En förare som från en väg kör in på en annan väg som är huvudled,

motorväg eller motortrafikled och där accelerationsfält saknas, har väjnings-
plikt mot fordon på den väg föraren kör in på. Väjningsplikten gäller dock
inte där föraren kommer in på huvudleden, motorvägen eller motortrafikleden
utan att byta körfält.

En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna

kursen när föraren kommer in på en väg

1. från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något

annat liknande område i anslutning till vägen,

2. från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg,
3. från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng, eller
4. efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.
En förare har dessutom väjningsplikt mot fordon på en körbana när föraren

kommer in på den från en vägren eller från en sådan cykelbana som är en del
av vägen.

Väjningsplikten enligt första och andra styckena gäller inte cyklande och

förare av moped klass II som ska korsa en körbana eller cykelbana på en
cykelöverfart.

40 §

Fordon eller spårvagnar får inte köras om strax före eller på ett obeva-

kat övergångsställe, en obevakad cykelpassage eller en cykelöverfart.

41 §

I följande fall anses det inte som omkörning när ett fordon i ett körfält

passerar fordon i ett annat körfält

1. om körbanan har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det

är tät köbildning i alla körfält,

2. om körbanan är indelad i körfält för olika färdmål som är utmärkta med

körfältsvägvisare, eller

3. om fordonen har placerats i skilda körfält i anslutning till en vägkors-

ning.

Om ett fordon före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöver-

fart passerar ett annat fordon i fall som avses i första stycket, ska det ske med
så låg hastighet att föraren kan stanna omedelbart om gående befinner sig på
övergångsstället eller stanna omedelbart om cyklande eller förare av moped
klass II befinner sig på cykelpassagen eller cykelöverfarten.

53 §

4

Ett fordon får inte stannas eller parkeras

1. på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe, en cykel-

passage eller en cykelöverfart,

2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande

körbanas närmaste ytterkant,

3. på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller

gångbana,

3 Senaste lydelse 2007:101.

4 Senaste lydelse 2007:447.

background image

3

SFS 2014:1035

4. i en vägport eller tunnel,
5. på eller i närheten av ett backkrön eller i eller i närheten av en kurva där

sikten är skymd,

6. längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet

mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje
löper mellan fordonet och den heldragna linjen,

7. i ett cykelfält,
8. i ett spärrområde,
9. i en cirkulationsplats, eller
10. i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
Förbudet i första stycket 2 gäller inte fordon i linjetrafik och skolskjuts som

stannats för passagerares på- och avstigning vid sådan busshållplats som
enligt lokala trafikföreskrifter ska vara busshållplats och som utmärkts med
vägmärke för busshållplats.

60 §

Vid ett bevakat övergångsställe ska en förare lämna gående som på rätt

sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om
föraren får korsa övergångsstället enligt trafiksignaler eller tecken av polis-
man.

En förare som efter att ha svängt i en korsning ska passera ett bevakat över-

gångsställe ska köra med låg hastighet och har väjningsplikt mot gående som
på rätt sätt har gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället.

Skyldigheten enligt första och andra styckena vid bevakade övergångsstäl-

len gäller även mot cyklande och förare av moped klass II vid bevakade
cykelpassager.

61 §

Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot

gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället.

En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastig-

heten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på
cykelpassagen.

En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha

svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska köra med
låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska
färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera.

61 a §

Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande och

förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöver-
farten.

62 §

En förare som närmar sig ett övergångsställe, en cykelpassage eller en

cykelöverfart ska anpassa sitt körsätt så att han eller hon inte tvingas stanna
på övergångsstället, passagen eller överfarten.

63 §

Bestämmelser om förbud mot att köra om och passera andra fordon

strax före eller på ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart
finns i 40 och 41 §§.

background image

4

SFS 2014:1035

6 kap.

6 §

Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykel-

passage ska sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig pas-
sagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.

Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelöver-

fart ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig
överfarten.

10 kap.

1 §

5

Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, med-

delas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för
samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i
terräng.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande.
1. Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller

motortrafikled.

2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område ska

vara gågata eller gångfartsområde.

3. Att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller att ett särskilt

miljökänsligt område inom tättbebyggt område ska vara miljözon.

4. Att en viss plats ska vara cirkulationsplats eller cykelöverfart.
5. Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana

för fordon i linjetrafik m.fl.

6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder enligt

3 kap. 53 § första stycket 2 ska vara busshållplats.

7. Att en viss plats ska vara ändamålsplats eller laddplats.
8. Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra

stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt
8 kap. 2 §.

9. Förbud mot trafik med fordon.
10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.
11. Förbud mot omkörning.
12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i

3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första
stycket.

13. Stopplikt i järnvägs- eller spårvägskorsningar.
14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första

stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra
stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten
eller miljön.

15. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje

stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket eller 9 kap. 1 § tredje stycket, om det är
motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

16. Förbud mot att stanna eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna eller

parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 §, 49 a § första

5 Senaste lydelse 2011:1220.

background image

5

SFS 2014:1035

stycket, 52 §, 53 § första stycket 2�5, 9 och 10, 54 §, 55 § första stycket 3�5
eller 8 kap. 1 §.

17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.
18. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.
19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begräns-

ning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.

20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller

last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.

21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från

bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.

22. Andra särskilda trafikregler.
Vidare får det genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikreg-

ler om att en vägtunnel ska tillhöra tunnelkategori B, C, D eller E, särskilda
trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länssty-
relsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014