SFS 2014:1037 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

141037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 17 juli 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefini-

tioner ska ha följande lydelse.

2 §

1

Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i den

utsträckning som föreskrivs i dessa.

1 Senaste lydelse 2012:299.

Beteckning

Betydelse

Cykelfält

Ett särskilt körfält som genom väg-
markering anvisats för cyklande och
förare av moped klass II

Cykelpassage

En del av en väg som är avsedd att
användas av cyklande eller förare av
moped klass II för att korsa en körbana
eller en cykelbana och som kan anges
med vägmarkering.

En cykelpassage är bevakad om tra-

fiken regleras med trafiksignaler eller
av en polisman och i annat fall obeva-
kad

Cykelöverfart

En del av en väg som är avsedd att
användas av cyklande eller förare av
moped klass II för att korsa en körbana
eller en cykelbana och som anges med
vägmarkering och vägmärke.

Vid en cykelöverfart ska trafikmil-

jön vara utformad så att det säkras att
fordon inte förs med högre hastighet
än 30 kilometer i timmen.

SFS 2014:1037

Utkom från trycket
den 29 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1037

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

EG-motorfordon

Ett fordon som är avsett att användas
på väg, oavsett om det är färdigbyggt
eller inte, som har minst fyra hjul och
som är konstruerat för en maximi-
hastighet över 25 kilometer i timmen.
Dock undantas spårbundna fordon,
jordbruks- och skogsbrukstraktorer,
mopeder, motorcyklar och motorred-
skap