SFS 2014:1038 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

141038.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);

utfärdad den 17 juli 2014.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 6 § och 4 kap. 8 § vägmärkesförord-

ningen (2007:90) ska ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

1

Väjningspliktsmärken är följande och upplyser om väjningsregler.

1 Senaste lydelse 2008:1073.

Märke

Närmare föreskrifter

B7 Mötande trafik har väjningsplikt

B8 Cykelöverfart

Märket anger en cykelöverfart. Vid
cykelöverfarter är för fordonsförare
bestämmelserna i 3 kap. 61 a § och för
cyklande och förare av moped klass II
bestämmelserna i 6 kap. 6 § trafikför-
ordningen tillämpliga.

SFS 2014:1038

Utkom från trycket
den 29 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1038

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

4 kap.

8 §

Tvärgående markeringar är följande.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

Markering

Närmare föreskrifter

M15 Övergångsställe

Markeringen anger ett övergångsställe
och är utförd där märke B3, över-
gångsställe
, är uppsatt.

M16 Cykelpassage eller cykel-
överfart

Markeringen anger en cykelpassage
eller en cykelöverfart där märke
B8, cykelöverfart, är uppsatt.

Om markeringen avser en cykel-

överfart ska den kombineras med mar-
keringen M14, väjningslinje.

M17

Farthinder

Markeringen anger ett farthinder i
form av gupp, grop eller liknande.