SFS 2014:1041 Förordning om ändring i förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium

141041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:990) med
instruktion för Kommerskollegium;

utfärdad den 17 juli 2014.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2012:990) med instruktion för

Kommerskollegium ska ha följande lydelse.

9 §

Myndigheten har följande uppdrag för kontaktpunkter och liknande

funktioner:

1. fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen

(1994:2029) om tekniska regler, inbegripet att ta emot och bereda anmäl-
ningar och andra meddelanden som hanteras inom ramen för förordningens
anmälningsprocedurer samt ta emot och bereda förslag till europeiska stan-
dardiseringsmandat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering m.m.,

2. bevaka svenska handelsrelaterade intressen inom ramen för de anmäl-

ningsprocedurer som anges ovan,

3. fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen

(2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn,

4. samordna berörda myndigheters funktioner inom den gemensamma kon-

taktpunkten enligt lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden samt
även fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen
(2009:1078) om tjänster på den inre marknaden,

5. vara Sveriges SOLVIT-center med uppgift att handlägga hinderfrågor

och andra problem för den fria rörligheten på den inre marknaden inom ramen
för SOLVIT-nätverket,

6. vara nationell samordnare för informationssystemet på den inre mark-

naden (IMI), vilket innefattar att registrera och informera svenska myndig-
heter om systemet och underlätta kommunikationen mellan myndigheter i
Sverige och andra EU-länder och länder inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete
genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av
kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen),

7. vara kontaktpunkt för svenska myndigheters samarbete med myndig-

heter inom EES och med Europeiska kommissionen i frågor utanför konsu-
mentförhållanden som rör informationssamhällets tjänster enligt lagen
(2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

8. vara behörig myndighet och fullgöra de uppgifter som en sådan har

enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel

SFS 2014:1041

Utkom från trycket
den 29 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1041

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym,
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

9. vara behörig myndighet som avses i förordningen (1997:83) om EG:s

förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje-
land, och

10. vara kontaktpunkt för relevanta WTO-avtal.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)