SFS 2014:1043 Förordning om ändring i förordningen (2007:725) om beslut och protokoll hos regeringen

141043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:725) om beslut
och protokoll hos regeringen;

utfärdad den 24 juli 2014.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2007:725) om beslut och proto-

koll hos regeringen ska ha följande lydelse.

18 §

Beslut i de regeringsärenden som en departementschef avgör med stöd

av lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden skrivs under av
departementschefen och av en huvudman eller annan tjänsteman som berett
ärendet.

Besluten ska expedieras. Mottagaren ska få ett underskrivet exemplar av

beslutet eller en kopia av ett underskrivet exemplar.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Christina Weihe
(Statsrådsberedningen)

SFS 2014:1043

Utkom från trycket
den 5 augusti 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014