SFS 2014:1044 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

141044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 7 augusti 2014.

Regeringen föreskriver att det i trafikförordningen (1998:1276) ska införas

en ny paragraf, 3 kap. 12 a §, av följande lydelse.

3 kap.

12 a §

Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år an-

vända gångbana om cykelbana saknas.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2014:1044

Utkom från trycket
den 19 augusti 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014